Barnrättskommitténs rekommendationer till Sverige

FN:s barnrättskommitté ska övervaka efterlevnaden av bankonventionen i de länder som ratificerat konventionen, konventionsstaterna. Vart femte år ska alla konventionsstater lämna en rapport till FN:s barnrättskommitté.

I Sverige är det regeringen som ansvarar för att ta fram rapporten som Barnombudsmannen lämnar synpunkter på. När rapporten lämnats in, hålls en offentlig utfrågning av representanter från Sveriges regering.

Därefter kommer barnrättskommittén med sina slutsatser och rekommendationer, de så kallade "Concluding Observations". Det är synpunkter på barnkonventionens genomförande i Sverige, vilka förbättringar FN önskar och om de ser några brister och goda exempel.

Läs kommiténs senaste Concluding Observations till Sverige.

Concluding Observations: 2015 (läs dokumentet på svenska)