Barnkonsekvensprövningar

Arbetet med att tillämpa barnkonventionen och ett barnperspektiv i olika verksamheter är en process som kräver utveckling.

Inom såväl myndigheter som kommuner och landsting efterfrågas både teoretisk och praktisk information om hur barnkonventionen kan genomföras i praktiken. Några av de verktyg som redan nu används i arbetet med barnkonventionen hos olika instanser är:

Barnkonsekvensanalyser - prövning av barnets bästa

Barnbudget

Barnbokslut