Barnbudget

FN:s barnrättskommitté granskar särskilt att staterna använder det yttersta av sina tillgängliga resurser för att förverkliga barnkonventionen. 

Kommittén lägger stor vikt vid att man i budgetarbete har ett barnperspektiv, att verksamheter för barn inte skärs ner oproportionerligt mycket i förhållande till andra verksamheter. Budgetarbetet ska synliggöra barnets bästa inte bara i den nationella nivån utan i än högre grad den lokala.

Att förverkliga barnkonventionen handlar om nyskapande, men även i hög grad om att utnyttja redan existerande formella strukturer och rutiner. Dessa kan vara ett stöd och skapa ramar för förändringsarbetet. Det gäller framför allt den kommunala budget- och bokslutsprocessen.

Budgeten är det viktigaste verktyget för att kunna leva upp till artikel 4 i barnkonventionen som ställer krav på att staten, myndigheter och kommuner prioriterar tillräckligt med resurser till barn och unga så att uppställda mål kan uppfyllas. Ur budgeten kan utläsas om detta sker. I budgeten kan vi se hur ansvariga politiker prioriterar mellan olika behov, om åtgärder vidtas och på vilket sätt de följer upp och redovisar resultatet.
För att kunna påverka resurstilldelningen till barn och unga krävs insikter om hur de politiska och administrativa styrsystemen fungerar. Det är viktigt att känna till hur budget- och bokslutsprocessen löper, vilka moment den innehåller och när man kan påverka. I detta ingår att förstå de politiska mekanismerna – vad som är "politiskt gångbart " och vad som kan skapa goodwill för politiker. Likaså är förståelsen för den begreppsapparat som används kring budgetprocessen väsentlig.
I budgeten läggs grunden för verksamhetens inriktning och användes för att informera olika intressenter det man vill prioritera under de kommande åren. De ekonomiska ramarna tydliggör detta. Det som inte finns med i budgeten riskerar därmed att betraktas som mindre väsentligt.
Budgeten är den utgångspunkt som används för den löpande uppföljningen. Utfallet av kostnader ställs mot budget. Budgeten ska tjäna som rättesnöre, varvid årets resultat i årsredovisningen ska ställas mot bland annat budget.