Barnchecklista

En checklista innehåller ett antal frågor som ska ställas inför varje beslut som fattas. Exempel på frågor är:
Hur påverkar detta förslag barns och ungdomars situation?

Har barn och ungdomar haft möjlighet att påverka eller lämna synpunkter på förslaget?

Tar förslaget hänsyn till barnkonventionens text om "till det yttersta av sin förmåga"?

Idén med barnchecken är att på ett enkelt sätt tydliggöra att alla beslut ska konsekvensbeskrivas utifrån hur de påverkar barnen. Syftet är att barn- och ungdomsperspektivet ska uppmärksammas mer på alla plan. Barnchecken ska följa ärendet från början till slut.

Så här kan en barnchecklista se ut:

Barnchecklista
Ansvarig:
Handläggare: Dnr

Ärende:
Sverige har tillsammans med nästan 200 länder anslutit sig till Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnkonventionen slår fast att alla barn och ungdomar under 18 år har samma rättigheter. Rätt att leva och utvecklas. Rätt att växa upp i trygghet och skyddas mot övergrepp. Rätt att respekteras för vad de tycker och tänker. Barnets bästa ska alltid komma i första hand. Barnkonventionen består av 54 artiklar.

Barnchecken för (instans) skall ingå som underlag vid alla beslut där nedanstående frågeställningar är relevanta.

Följande frågor skall ställas innan beslut fattas. Om någon fråga besvaras med "Nej" bör en noggrann analys av vad detta får för konsekvenser för barn och ungdomar göras. Möjliga alternativ bör utredas ytterligare.

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?
Ja  Nej 
Kommentarer:

2. Innebär beslutet att barns och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter beaktas?
Ja  Nej 

Kommentarer:
3. Innebär beslutet att barns och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas?
Ja  Nej 
Kommentarer:

4. Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening?
Ja  Nej 
Kommentarer:

5. Har särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt handikappade barns och ungdomars behov?
Ja  Nej 
Kommentarer: