Barns och ungas rätt till inflytande i kommuner och landsting

En ny syn på barn växer fram. Vuxna har i högre grad börjat se barn och unga som självständiga individer med egna intressen, behov och åsikter som är värda att lyssna på. Barn är en viktig resurs som har något att tillföra samhället.

Barnets rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör det är en av barnkonventionens huvudprinciper som tydliggör barnet som subjekt med en egen mening som ska respekteras.

Ladda ner faktabladet