Unga direkt

Unga Direkt är en metod som Barnombudsmannen tagit fram för att inspirera dig som arbetar med barn – direkt eller indirekt – att lyssna på vad barn och ungdomar själva tycker i olika frågor. 

Unga direkt

Metoden sträcker sig bortom intervjuer och samtal.  Den bärande tanken i Unga Direkt är att barnen är experter på sin egen situation och utifrån denna kan dela med sig av erfarenheter och åsikter. 

Genom att arbeta med Unga Direkt får du viktig kunskap, information, idéer och synpunkter från barn och ungdomar själva. Du får ett värdefullt tillskott till den fråga eller utredning du arbetar med. Beslutsunderlaget breddas vilket gör att dina beslut blir bättre underbyggda och av högre kvalitet. Det blir även enklare för dig att göra konsekvensanalyser av tänkta beslut som rör barn.

Kärnan i metoden är att du på allvar lyssnar till vad barn och ungdomar har att säga och att du låter dem tala till punkt utan att störa dem med dina egna värderingar och åsikter.

Förhållningssättet bidrar till att skapa en förtroendefull och trygg situation för barnet. Det gör att hon eller han kan förmedla ett rikt material till dig av erfarenhet och kunskap på det aktuella området.

Alla kommuner, landsting, regioner och de flesta myndigheter har verksamheter där barn och ungdomar är en del av målgruppen och berörs av de beslut som fattas. På myndighetsnivå kan det handla om planering av nya bostadsområden och vägar. Det kan vara brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete eller framtagande av föreskrifter och råd på olika områden som rör barn och ungdomar. I landsting och regioner finns flera verksamheter som berör barn och ungdomar direkt eller indirekt. Kollektivtrafiken som i hög grad utnyttjas av barn är ett område där de kan bidra med sina erfarenheter och åsikter. Inom hälso- och sjukvården finns allt från barnhälsovård till öppen- och sjukhusvård, barnpsykiatri och verksamheter som rör barn med olika funktionsnedsättningar.

I kommunerna finns en mängd verksamheter där barn och ungdomar berörs varje dag såsom socialtjänst, skola, barnomsorg, kultur och fritid. Deras kunskap och idéer skulle kunna tas tillvara i större omfattning än vad som är fallet idag. Metoden kan med fördel även användas av dig som arbetar med barn i andra sammanhang och har nytta av att lyssna på barns och ungdomars erfarenheter.

Metoden Unga Direkt skapar förutsättningar för barn och ungdomar att gestalta och prata om sina erfarenheter. Du som arbetar med barn och ungdomar får fördjupad kunskap om sådant som är viktigt för de barn du träffar. Unga Direkt metoden delas in i sex moment. 

1. Förberedelser
2. Information och kontakt med barn och ungdomar
3. Informationsträff
4. Planering av första arbetsträffen
5. Första arbetsträffen
6. Andra arbetsträffen

Ladda ner publikationen

Till metoden: Unga direkt