Barnets rättigheter vid vräkning - en fråga för Västerås kommun

Politiker och tjänstemän från Västerås kommun samt representanter från det kommunala bostadsbolaget Mimer träffade Barnombudsmannen för att diskutera barnets rättigheter i samband med vräkning av barnfamiljer. Rätten till att som barn få egen information om vilket stöd samhället kan ge,  var ett av de många viktiga råd som barnen ville se politiker och tjänstemän agera på.  

Rådet om uppföljning var också det som påverkade deltagarna starkast. Det är stort fokus på de vuxna vid en vräkningssituation och barnen blir lätt bortglömda. En pojke berättade att hans mamma sagt till socialen att de hade ett boende trots att det inte fanns. Socialtjänsten trodde på mamman och lämnade familjen utan uppföljning vilket ledde till upprepase flyttar och olämpliga boenden för pojken.

Alla på mötet är eniga om att uppföljning behövs. Kanske redan kort efter vräkningen eller efter någon månad. 

- Vi tänker just nu kring hur socialtjänsten kan komma in i skolor, närmare barnen för att möta dem direkt på individnivå, säger Staffan Jansson Ordförande, individ- och familjenämnden i Västerås.