Hur kan IVO hjälpa barn som är placerade?

IVO Stockholm

Barnombudsmannen har träffat IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för att prata om deras möjligheter att agera när barn som är placerade på HVB (Hem för vård eller boende) inte får sina rättigheter tillgodosedda. Med på mötet fanns IVO:s enhetschefer från avdelning öst, mitt och norr.

IVO är ute på tillsyn två gånger per år på alla HVB för att prata med föreståndare, personal och de barn som vill. Efter att Barnombudsmannen förmedlat röster från placerade barn menade representanterna från IVO att igenkänningen var stor. IVO:s inspektörer har de senaste åren jobbat mycket med att informera om åtgärder som att barn och unga tvingas lämna urinprov eller får sina väskor och rum genomsökta inte är tillåtna. IVO menar att det finns en större medvetenhet nu ute på hemmen om vad man får och inte får göra.

Hur agerar då IVO när ett barn eller en ungdom är missnöjd med sin situation på HVB eller på socialtjänsten?

- Vi kan inleda ett tillsynsärende om vi får höra något i samtal med barn och begära in handlingar för att titta närmare. Om det handlar om att barn och unga inte får kontakt med sin socialsekreterare har vi möjlighet att inleda tillsyn mot kommunen för att granska hur socialtjänsten agerar, säger Agneta Krantz, enhetschef IVO avdelning öst.

IVO har även en barntelefon som riktar sig till alla barn som är placerade utanför hemmet. Barnen känner dock inte till denna i så stor utsträckning, myndigheten får ca 130 samtal per år. Hur barntelefonen kan utvecklas vidare, både när det gäller att tillvarata den information som kommer in från barnen och hur man kan erbjuda en kanal som är tillgänglig mot andra målgrupper var något som diskuterades.

När Barnombudsmannen frågar vad den största utmaningen för tillsynen av hemmen framöver är så är det nyttan med behandlingen som lyfts.

- Vi frågar alltid hur man upplever behandlingen. Men det är jättesvårt att mäta. Frågor vi måste våga ställa oss är: Vad gjorde vistelsen med den unges liv och vad får man med sig i bagaget, avslutar Annika Algeblad, enhetschef på IVO avdelning mitt.