Barn som har upplevt våld

Våld i nära relationer är ett av fem områden som ingår i Pejling och dialog. 

Våld i hemmet

Våld i nära relationer är ett av fem områden som ingår i Pejling och dialog. Enligt Strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige, som har antagits av regeringen, ska ”Barnets fysiska och psykiska integritet respekteras i alla sammanhang”. Strategin säger också att ”Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem”. Strategins nio principer utgör grundläggande förutsättningar för att stärka barnets rättigheter i Sverige.

I Pejling och dialog omsätter vi strategin i praktiken. Detta gör vi genom att lyssna till barn och unga som experter på sin egen situation. Vi träffar barn och unga som har upplevt fysiskt och/eller psykiskt våld och/eller övergrepp i en nära relation. Det innebär att antingen ha sett, hört eller själv ha blivit utsatt. Vi gör detta för att ta reda på hur samhället bäst kan hjälpa barn och ungdomar som har upplevt våld och vad som måste förändras för att de ska få bästa möjliga stöd.

Med den nationella strategin som utgångspunkt får de barn och unga som medverkar sedan möjlighet att ge sina råd och tips på förbättringar direkt till de som bestämmer. Detta gör vi i olika kommuner runt om Sverige men även myndigheter ”pejlas”. Vi kallar det för Mötet med makten. Där får politiker och tjänstemän på höga positioner råd direkt från barnen och ungdomarna så att samhällets stöd till våldsutsatta barn och ungdomar kan förbättras. Nedan kan du läsa om hur vi har arbetat med våld i nära relationer i olika kommuner.