Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Riksdagen har den 1 december 2010 godkänt den strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige som regeringen har föreslagit i propositionen Strategi för att stärka barnets rättigheter (prop. 2009/10:232). 

Denna broschyr innehåller den av riksdagen godkända strategin.

Ladda ner hela Strategin för att stärka barnets rättigheter

För att stärka barnets rättigheter i Sverige ska följande strategi gälla:

Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem »

Enligt barnkonventionens artikel 12 ska staten tillförsäkra det barn  som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse  i förhållande till ålder  och  mognad. Detta är en  av de grundläggande principerna i barnkonventionen och  ska därför  finnas  med  i tolkningen av de övriga artiklarna. 

Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter »

En central princip i barnkonventionen är att barnets bästa  särskilt  ska uppmärksammas vid alla åtgärder som rör barn (artikel 3). Det innebär att hänsyn ska tas till alla samlade rättigheter som barnet har enligt konventionen och till de behov och intressen som det enskilda barnet har. Inför ett beslut eller en åtgärd ska därför  ansvarig  be­ slutsfattare överväga  om  beslutet eller  åtgärden berör barnet eller barnen och i så fall på vilket sätt, dvs. ha ett barnperspektiv.