Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan

Barnkonventionen  förmedlar en  helhetssyn på barnet. De olika artiklarna hänger samman och förutsätter varandra. Ansvaret för verksamheter som rör barn  delas mellan stat och kommun och mellan centrala, regionala och lokala myndigheter.

Därför är det viktigt med  samverkan för  att möjliggöra en helhetssyn på barnet (General Comments No. 5, 2003 och General Comments No. 7, 2005). Detta ska ske med  utgångspunkt i barnets rättigheter, behov och intressen. Det kan till exempel handla om samverkan kring  utsatta barn eller barn med särskilda behov.

Kommuner och landsting har  ansvaret för de flesta av verksamheterna som rör barns  levnads­ villkor  och  säkerställandet av deras  rättigheter. Därför är det mycket angeläget att samverka på kommunal nivå och att utbyta erfarenheter inom den egna verksamheten men även med andra berörda aktörer med utgångspunkt i barnets rättigheter.

De statliga myndigheter som arbetar med frågor och verksamheter som rör barn har i sin tur ett ansvar att skapa förutsättningar för samverkan och samordning med utgångspunkt i barnets rättigheter inom  den egna myndigheten, i förhål­ lande till andra myndigheter och i relation till den samverkan och styrning som sker gentemot kom­ muner och landsting.