Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken

Enligt  barnkonventionen åtar sig konventions­ staterna att genom  lämpliga  och aktiva åtgärder göra konventionens bestämmelser och principer allmänt kända  bland  såväl barn  som vuxna  (arti­ kel 42). 

Barnrättskommittén har  framhållit vik­ ten av att barn  får kunskap om sina rättigheter (General Comments No. 1, 2001). Barnet har också enligt barnkonventionen rätt till tillgång till in­ formation, särskilt sådan som rör barnets välfärd och fysiska och psykiska  hälsa (artikel 17).

För att barnets rättigheter ska kunna tillgodoses behöver barn ha kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken. Det förutsätter bl.a. att information om barnets rättigheter ska finnas och vara anpassad  till barns  olika behov  och för­ utsättningar. Lärare och personal inom förskolan, skolan  och skolbarnsomsorgen spelar  en särskilt viktig roll i att ge barnet kunskap om sina rättig­ heter.

Barnets rättigheter ska tillgodoses, som  med­ borgare, patient, konsument eller elev. Det ställer krav på att myndigheter, landsting och kommu­ ner  inom  sina  verksamhetsområden förmedlar och tillhandahåller anpassad  information till barn  om deras rättigheter och hur  rättigheterna kan tillgodoses. Det gäller såväl i enskilda ärenden som i frågor där barn som kollektiv är berörda.