Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang

Barnkonventionen och andra  internationella in­ strument för  mänskliga rättigheter tillerkänner barnet rätt  till trygghet och  skydd,  mänsklig värdighet och  fysisk  integritet. 

I enlighet med barnkonventionen ska barnet skyddas  mot alla former av fysiskt eller  psykiskt våld, men  även skyddas mot utnyttjande, vanvård  eller försumlig behandling. Barnrättskommittén  har  lyft fram staternas skyldighet att säkerställa att barn  skyd­ das mot alla former av våld (General Comments No. 8, 2006).

Våld mot barn  kan förekomma i barnets relatio­ ner  med  närstående, med  övriga vuxna  och med andra  barn.  Det drabbar barn  i alla åldrar,  från spädbarn till ungdomar. Det kan ske i olika sam­ manhang såsom  i hemmet, i skolan,  på fritiden och genom  olika sociala medier.

Våld  mot barn  ska förebyggas  och  bekämpas med alla till buds stående medel. Flera olika aktörer såsom skolan, hälso­ och sjukvården, socialtjänsten och polisen har ett ansvar att ge barn det skydd de har rätt till. För att effektivt bekämpa alla former av våld krävs också samverkan mellan ansvariga aktörer med utgångspunkt i barnets bästa.

Det är viktigt att tidigt upptäcka och erbjuda stöd till både  barnet och familjen. Det är också viktigt att barn  som utsätts för våld i olika sam­ manhang kan få det stöd, den rehabilitering och det skydd som de behöver. Även förövarna behöver stödinsatser. Det gäller både när det handlar om barn som begår övergrepp mot eller utsätter andra barn för våld och vuxna förövare.