Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn  (artikel 3) och alla rättigheterna i konventionen ska respekteras på alla nivåer i samhället. Detta kräver kontinuerliga analyser  av konsekvenserna av beslut, så kallade barnkonsekvensanalyser, och utvärderingar av vilka faktiska konsekvenser beslut och åtgärder har  fått för barn.  

Det gäller både beslut och åt­ gärder som rör det enskilda barnet och generella beslut och åtgärder som rör barn. Genom uppfölj­ ningar och utvärderingar kan man dessutom identifiera behovet av nya lagbestämmelser och andra insatser för att stärka barnets rättigheter.

Uppföljningar och utvärderingar av beslut och åtgärder som rör barn ska alltid göras utifrån ett barnrättsperspektiv, dvs. grundas på normerna och principerna etablerade av bl.a. barnkonven­ tionen. Det förutsätter en tydlig och aktiv styr­ ning på alla nivåer. Beslutsfattare och tjänstemän vars arbete rör barn behöver systematiskt skaffa sig kunskap om hur barnets rättigheter tillgodoses inom deras respektive områden. Detta gäller sär­ skilt i beslut och åtgärder på kommunal nivå som rör det enskilda barnet.

Myndigheter som utövar tillsyn inom områden som berör barn bidrar till en systematisk uppfölj­ ning av barnets rättigheter och intressen. Dessa aktörer är centrala för att barnets rättigheter ska kunna tillgodoses. De kan utifrån sina gransk­ ningar visa på brister inom de berörda verksam­ heterna som behöver åtgärdas för att förbättra barns levnadsvillkor och tillämpningen av barnets rättigheter. Det ingår också i Barnombudsman­ nens uppdrag att systematiskt följa upp och utvär­ dera tillämpningen av barnkonventionen i verk­ samheter som rör barn.

Det är viktigt att barn själva får uttrycka sina åsikter i samband med uppföljningar och utvärde­ ringar av beslut och åtgärder som rör dem, t.ex. när det gäller det stöd eller den vård de får.
Mer information om strategin finns i regeringens proposition Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige (prop. 2009/10:232) som finns på regeringens webbplats www.regeringen.se/barnetsrattigheter. Där finns också mer information om regeringens barnrättspolitik.