En barnrättslig analys av "Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism."

Barnombudsmannen har tagit fram en kunskapsöversikt om barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism. I den här barnrättsliga analysen analyserar vi kunskap från den översikten utifrån Barnkonventionen.

Kunskapsöversikten som analyseras är skriven av Jennie Sivenbring vid Segerstedtinstitutet. Den barnrättsliga analysen är gjord av Barnombudsmannen.

En barnrättslig analys av ”Barn och unga som involveras i våldsbejakande extremism. En kunskapsöversikt om barn inom höger- vänster- och islamistisk extremism.” innehåller bland annat Barnombudsmannens rekommendationer och slutsatser.

Barnombudsmannen har pratat med barn som har erfarenheter av våldsbejakande islamistisk extremism i en tidigare rapport. En del av barnens röster vävs in i denna barnrättsliga analys. Den äldre rapporten heter Barns och ungas erfarenheter av våldsbejakande islamistisk extremism.

Barnombudsmannens rekommendationer i den barnrättsliga analysen:

• Ta våldsutsatthet på allvar.
Anta en samlad nationell handlingsplan om våld mot barn.

• Lyft skolans demokratiska uppdrag och säkerställ likvärdig utbildning för alla barn.
- Se till att skolans arbete med det demokratiska uppdraget tillgodoser barnens behov av arenor för att prata om svåra frågor inklusive våldsbejakande extremism.
- Säkerställ kontinuitet och kvalitet i barnets lärande.

• Gör barn delaktiga i forskning och insatser.
- Gör barn delaktiga i forskning om orsaker till att barn och unga radikaliseras och vilket stöd de har behov av. Forskningen ska ha ett jämställdhetsperspektiv och yngre barns behov ska belysas.
- Säkerställ att barn och unga som involverats i våldsbejakande extremism görs delaktiga i planeringen och genomförandet av insatser och stöd från socialtjänsten.

Varukorg

Din beställningskorg är tom