Våra förslag 2021

Alla tar ju inte ansvar - Barnkonventionen som lag under en samhällskris

Ungdom åker buss med munskydd

Vi har tittat närmare på vad de olika beslut som fattats under pandemin har inneburit för barns möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda. Utifrån det har vi lagt fram tre förslag till regeringen om vad som måste göras för att samhället ska bli bättre på att efterleva barnkonventionen i kris:

• Säkerställ barns delaktighet  i Sveriges krisberedskap.

Hur samhället ska agera under en kris styrs av svensk beredskapsreglering och de författningar strategier, riktlinjer och policys som är kopplade till Sveriges krisberedskap. Den nuvarande regleringen behöver ett tydligare barnrättsperspektiv med krav på barnrättsliga prövningar och att barn ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga i beslut som fattas.

• Säkerställ barns rätt till utbildning i kris. 

Huvudmannens ansvar för att genomföra skolans uppdrag och ansvaret att säkerställa lika tillgång till och likvärdig utbildning gäller oavsett samhällsläge. I krissituationer är det centralt att åtgärder som berör barn som kan behöva vidtas utgår från en prövning av barnets bästa där även rätten till delaktighet och skydd beaktas. Nationella riktlinjer för skolan bör därför tydliggöra huvudmännens ansvar för att ett barnrättsperspektiv genomsyrar beslutsfattandet med krav på att inhämta elevers åsikter och erfarenheter.

• Säkerställ barns rätt till hälsa och fritid 

Barn har rätt att växa, utvecklas och att leva under förhållanden som främjar deras hälsa på bästa sätt. Rätten till hälsa är central för att barnet ska kunna ta del av alla rättigheter i barnkonventionen, precis som rätten till hälsa är beroende av att många andra rättigheter i konventionen förverkligas.  Barns psykiska ohälsa har ökat under de senaste åren och utvecklingen riskerar att påskyndas av den påfrestning som pandemin medför för många barn.