Underlag och källor

Här hittar du underlag som vi har använt i vår analys till årsrapporteringen 2011.

Utredningar
Barnskyddsutredningen.

Upprättelseutredningen: Barnen som samhället svek- åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården.

Vanvårdsutredningen- delbetänkande från 2009.

Rapporter
Bakketeig, E och Backe-Hansen, E,red. Forskningskunskap om ettervern. Nova, 2008.

Hem för vård eller boende för barn och unga. Slutrapport från en nationell tillsyn 2006-2008.

Kom närmare, Barnombudsmannens årsrapport 2009.

Röster som räknas, Barnombudsmannens årsrapport 2006.  

Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Vårdnadsöverflyttningar för barn placerade i familjehem. Uppföljning av lagändring enligt proposition 2002/03:53. Stärks skydd till barn i utsatta situationer.

Socialstyrelsen. Handläggning och dokumentation i socialtjänstlagen. 2010.

Socialstyrelsen. Ny bestämmelse om stöd och hjälp till barn och unga som har varit placerade. Meddelandeblad 2009.

Socialstyrelsen: Barn och unga i socialtjänsten. Utreda, planera och följa upp beslutade insatser. 2006.

Socialstyrelsen: Samtal med barn i socialtjänsten.

Socialstyrelsens allmänna råd: Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga.

Socialstyrelsens lägesrapport 2011: Hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Böcker, skrifter och artiklar
Andreassen, Tore. Institutionsbehandling av ungdomar: Vad säger forskningen? Gothia 2003.
 
Archard, David och Skievenes, Marit. Hearing the child. Child and family social work, 2009.
 
Donnerstad, Eva och Sanner, Marit. Håndbok for forandrere-om verdighet i mote med de som vokser opp og de som vil vokse. Forandringsfabrikken . Forlag 2006.

Enell, S. Barnet i utredningen- en uppföljningsstudie om barns ställning i barnavårdsutredningar genomförda i BBiC. FoU Jönköping, 2009.
 
Hägg, Kerstin och Kouppa, Svea-Maria. Professionell vägledning: med samtal som redskap. Studentlitteratur 2007.

Justitieombudsmannen, dnr 4729-2005.

Socialstyrelsen. Utvärderingsmöten i BBIC. En studie av barns delaktighet och medbestämmande. 2004.

Thunved, Anders. Nya sociallagarna. Nordstedts juridik.2010.

UNICEF. Implementation Handbook. 2007.

Wolf Sandahl, I. Utvärdering av BBIC på Södertörn. FoU Södertörn, 2010.