Våra granskningar

Barns röster i LPT-domar
För att ett barn ska tvångsvårdas under en period som är längre än fyra veckor krävs ett medgivande i förvaltningsdomstol. Som en del av arbetet med psykisk ohälsa har Barnombudsmannen granskat hur förvaltningsdomstolarna presenterar och redovisar barns vilja vid beslut om tvångsvård. Domarna berör 103 barn och omfattar totalt 141 domstolsavgöranden.
Läs mer om barns röster i LPT-domar 

Granskning av beslut om tvångsåtgärder
Barnombudsmannen har begärt ut beslut om tvångsåtgärder från 38 vårdenheter spridda över landet. Syftet har varit att granska hur tvångsåtgärder dokumenteras och motiveras vid dessa vårdenheter. Vi kan konstatera att dokumentationen ibland är mycket bristfällig trots att det handlar om långtgående tvångsåtgärder riktade mot barn. 
Läs granskningen av beslut om tvångsåtgärder

Underrapportering till Socialstyrelsens patientregister
För att få kunskap om hur många barn och unga som vårdas inom psykiatrin har Barnombudsmannen begärt ut uppgifter från Socialstyrelsens patientregister. Vi har också begärt ut uppgifter om tvångsåtgärder inom den psykiatriska tvångsvården. Vid en jämförelse med det material vi har fått in från vårdenheterna kan vi se att långt ifrån alla tvångsåtgärder rapporteras till Socialstyrelsens patientregister, trots att det är ett krav.