Intervju: Anders Hagsgård

Hovrättspresident i Hovrätten för Västra Sverige och särskild utredare för Barnkonventionsutredningen

Bild på Anders

Vad tror du att barnkonventionen som lag gör för skillnad för barn?

– Den stora förändringen kommer att handla om synen på barnet, att barnet är en rättighetsbärare. Till största delen överensstämmer svensk lagstiftning med barnkonventionen. Redan innan barnkonventionen var lag skulle vi tolka svensk lagstiftning i ljuset av konventionen. I enlighet med barnkonventionen måste det beaktas hur olika beslut påverkar barnet och barns synpunkter måste inhämtas. Att lyssna på barn betyder inte att det blir som barn vill men deras synpunkter ska vara en del i ett beslutsunderlag.

Vad behöver göras för att stärka barnet som rättighetsbärare?

– En av de stora utmaningarna är tillämpningen av lagstiftningen som rör barn, inom detta behövs ett kunskapslyft. Läser man i media till exempel, verkar många tro att det var något radikalt som skedde vid årsskiftet, och så är det inte. Vi fortsätter att tillämpa samma lagstiftning som tidigare. Det är en pedagogisk uppgift för regeringen att fortsätta förklara att det inte främst var något nytt som hände första januari utan att det till stor del faktiskt handlar om att se till att göra det som redan är beslutat i svensk lag och att tolka den i ljuset av konventionen. Det behövs ett perspektivskifte där vi sätter barnet i fokus i de frågor som rör dem och att vi gör de avvägningar som behöver göras inför de beslut som vi har att fatta i våra olika roller.

Är rättsprocesser som barn är inblandade i anpassade efter dem?

– Barnanpassade förfaranden är ett område som behöver utvecklas. Barn har andra förutsättningar än vuxna och därför behöver rättsprocessen anpassas för att ta hänsyn till dem. Barnahus är ett bra exempel där man har skapat arbetsmetoder som utgår från barns behov, till exempel hur man hör barn som har varit med om eller bevittnat våld.

Svensk lagstiftning är i stort sett i överensstämmelse med barnkonventionen har Barnkonventionsutredningen hittills visat. Finns det några områden där ni har sett diskrepanser?

Ja vi har hittat några diskrepanser, oftast i detaljer men också någon lite större lucka. Så länge lagarna tillämpas som det är tänkt och det finns tillräckligt med resurser kommer därför de flesta rättigheter enligt konventionen att uppfyllas.