Intervju: Maria Gorosch

Polis och gruppchef Barnahus Stockholm

Bild på Maria

Vad har du för tankar om att barnkonventionen är lag sedan första januari 2020?

– Jag tror att barns rättigheter kommer att få högre status överlag. Det kommer också att göra skillnad för barn i rättsprocesser. Jag tänker också på regeringens förslag om att införa barnfridsbrott, ett förslag som går hand i hand med barnkonventionen. Förslaget innebär bland annat att vi som utreder brott inte måste be om vårdnadshavares tillstånd för att barnet ska kunna delta i utredningen, samt att barnet får målsägandestatus vilket ytterligare stärker barnets juridiska status.

Vad är det som gör att Barnahus fungerar bra när brott mot barn ska utredas?

– Barnahus förenklar och effektiviserar utredningsarbetet då alla professioner som berörs är samlade och synkar utredningsarbetet med varandra. En mycket viktig del är att barnet inte ska behöva upprepa sin berättelse flera gånger. Barnet får berätta en gång och vi fångar upp så att de som behöver ta del av barnets berättelse får det samordnat. Barnahus har också barnvänliga miljöer som ska bidra till lugn och trygghet för barnet.

Vad är viktigt när man hör barn som misstänks ha utsatts för brott?

– Det är viktigt att det är lämpliga personer som möter barnen och att de har utbildning i förhörsmetodik som är anpassad för barn, utvecklingspsykologi, kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och annat som kan påverka i mötet med barnet. När barnet hörs handlar det mycket om att inte styra barnets berättelse utan att skapa förutsättningar att berätta fritt. Att genomföra bra samtal med barn kräver kunskap om barns kognitiva förmågor, det är stor skillnad att höra ett barn som är tre år jämfört med ett barn som är tretton år till exempel.

Vad är viktigt för barn i rättsprocesser?

– Bemötandet och att känna trygghet. Att de får det skydd de behöver. Och att barnen blir lyssnade på, att de förstår vad som pågår och varför de måste svara på många olika frågor. Vi pratar om de fyra rummen i Barnahus: rättsprocessen är ett rum, skyddet som socialtjänsten ska ge är ett rum, terapin och krisstödet är ett annat rum och det sista rummet är den fysiska hälsan, det medicinska. Barnet ska passera genom alla de rummen och få de behoven tillgodosedda. En sak som behöver förbättras är informationen till barnet efter att utredningen är avslutad, vad som händer och varför? Det är mycket viktigt att barnet förstår vad som hänt för att kunna gå vidare.