Våra förslag 2020

Barnkonventionen som lag trädde ikraft den första januari 2020. För att lagen ska bli det startskott för ett fördjupat barnrättsarbete som krävs lämnar Barnombudsmannen här tre huvudförslag till regeringen. Vi föreslår att:

Tecknade barn

1. Barnrättsperspektivet i utredningar och rättsprocesser stärks

• För in bestämmelser om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals i förvaltningslagen oc förvaltningsprocesslagen, utred möjligheterna att införa sådana bestämmelser även i rättegångsbalken.

• Möjliggör återförvisning till underrätt eller utredande myndighet när barnet inte har fått komma till tals och barnets bästa inte har bedömts eller beaktats.

• Förtydliga domstolens utredningsansvar och stärk möjligheten att ta in sakkunskap1 i ärenden som rör barn.

• Ge barnet ställning som part i mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge och inför därmed möjlighet för barnet att få ett eget ombud i processen som enbart för barnets talan.

• Säkerställ att barnet företräds av samma ombud i parallella processer, om inte det bästa för barnet är att ha olika ombud.

• Utred möjligheten att inrätta specialdomstolar i ärenden som rör barn.

2. Föräldrarättens inskränkningar på barnrätten begränsas

• Utred barns och föräldrars ställning i lagstiftningen.

• Gör en genomlysning av hur samtycke från vårdnadshavare påverkar barnets möjligheter att komma till tals och föra fram klagomål vid rättighetskränkningar.

• Utred alternativa lösningar till vårdnadshavarens samtycke så som mognadsbedömningar och samtycke från tredje part.

• Stärk barnets rätt att komma till tals i lagstiftningen och hos utredande myndigheter.

• Säkerställ att barnets bästa bedöms och beaktas i alla åtgärder som rör barn.

3. Barns möjligheter att hävda sina rättigheter och att få upprättelse säkerställs

• Stärk barns lokala, regionala och nationella klagomöjligheter.

• Tillträd det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en klagomekanism.

• Utred möjligheterna för Barnombudsmannen att ta emot, utreda och besluta i enskilda ärenden som rör barn, samt att företräda barn i domstol.