MR-dokument

Följer Sverige mänskliga rättigheter? Det finns en rad internationella konventioner, riktlinjer, regler, protokoll och dokument som berör frihetsberövande av barn.

Grundläggande är FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, särskilt artiklarna 37 och 40 som handlar om villkoren för att frihetsberöva ett barn, behandlingen av frihetsberövade barn samt skydd mot tortyr, och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt om rättigheter för barn som misstänks för brott. 

FN:s barnrättskommitté har lämnat synpunkter och rekommendationer till Sverige för att stärka barnets rättigheter och har i en så kallad allmän kommentar beskrivit hur ett rättssystem för unga lagöverträdare bör se ut. Vi hänvisar här till några av de dokument vi refererar till i årsrapporten Från insidan.

Artiklarna 37 och 40 i barnkonventionen
Barn och unga under 18 år är inte vuxna och ska inte heller behandlas som vuxna i rättsprocessen.  Staten ska arbeta för att lagar och förfaranden samt myndigheter och institutioner är särskilt anpassade för barn som misstänks för, åtalas för eller befinns skyldiga för brott. Frihetsberövande före rättegång ska bara användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid.
Till barnkonventionen

Barnombudsmannen oroad över brister för barn i häkte
Barnombudsmannens debattartikel i DN i augusti 2011.
Till debattartikeln på DN.se

Europarådets tortyrkommittés rapport från besök i Sverige 2009
Bristande stöd, ingen information samt omfattande restriktioner är grunder till den kritik som Sverige har fått när det gäller hanteringena av frihetsberövade barn.
Ladda ner Europarådets tortyrkommittés rapport

Europeiska tortyrkonventionen
Konventionen som antogs 1987 syftar till att förhindra tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr består av självständiga experter som regelbundet besöker medlemsstaterna för att undersöka hur frihetsberövade personer behandlas.
Ladda ner Europeiska tortyrkonventionen

FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter
Konventionen är en av FN:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter. Den förpliktar staterna som undertecknar den att respektera individens civila och politiska rättigheter, inklusive rätten till liv, religionsfrihet, yttrandefrihet, mötesfrihet, rösträtt och rätten till en rättvis rättegång. Enligt konventionen ska den som berövats sin frihet behandlas humant och ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
Ladda ner FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter

FN:s barnrättskommittés allmänna kommentar nr 10
Barnets rättigheter inom rättskipning för unga lagöverträdare. Den allmänna kommentaren ger staterna vägledning i arbetet med att utveckla ett särskilt rättskipningssystem för unga lagöverträdare enligt barnkonventionen och andra relevanta regler och riktlinjer.
Till allmänna kommentarer

FN:s barnrättskommittés rekommendationer till Sverige
Efter det att Sverige har lämnat in sin rapport hålls en offentlig utfrågning där representanter från Sveriges regering får svara på frågor om rapporten. Därefter lämnar barnrättskommittén slutsatser och rekommendationer (Concluding Observations) med synpunkter på barnkonventionens genomförande, vilka förbättringar de önskar och om de ser några brister och goda exempel.
Läs mer om FN:s barnrättskommittés rekommendationer till Sverige

FN:s specialrapportör mot tortyr 2011
Mot bakgrund av de allvarliga mentala skador eller lidande som isolering kan leda till för barn anser FN:s specialrapportör mot tortyr att det kan likställas med tortyr, grym, omänsklig eller förnedrande behandling. Rapportören anser att det borde förbjudas när det gäller barn.
Ladda ner FN:s specialrapportör mot tortyr 2011

FN:s tortyrkommittés rekommendationer 2008
Kommittén rekommenderar Sverige att vidta åtgärder för att minska användningen av restriktioner och förkorta den tid som de används.
Ladda ner FN:s tortyrkommittés rekommendationer 2008

FN:s tortyrkonvention
Konventionen från 1984 syftar till att förhindra tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. FN:s tortyrkommitté granskar staternas tillämpning av tortyrkonventionens regler. Konventionsstaterna ska rapportera vart fjärde år om de åtgärder som vidtas för att genomföra konventionen.
Ladda ner FN:s tortyrkonvention

Havanna-reglerna
FN:s regler om skydd av frihetsberövade ungdomar.
Ladda ner Havanna-reglerna

Peking-reglerna
FN:s standardminiregler för rättsskipning som rör ungdomsbrottslighet.
Ladda ner Peking-reglerna

Riyadh-riktlinjer
FN:s riktlinjer för förhindrande av ungdomsbrottslighet.
Ladda ner Riyadh-riktlinjer

The Istanbul Statement on the Use and Effects of Solitary Confinement
Detta gemensamma uttalande från ett antal experter syftar till att begränsa användningen av isoleringscell till undantagsfall, så kort tid som möjligt och endast som en sista utväg.
Ladda ner The Istanbul Statement on the Use and Effects of Solitary Confinement