Axplock från vårt arbete 2009

Myndighetsdialog
En ökad fokusering på uppföljning och dialog satte flera avtryck i verksamheten under 2009. Inom det så kallade myndighetsuppdraget granskades under våren hur barnrättsperspektivet speglades i ett sextiotal myndigheter utifrån deras återrapporteringskrav. Av dessa valdes nio ut för en mer djupgående dialog. I några fall utmynnade dialogen i utbildningar, skrivelser och rekommendationer.

Skuldsättning av barn
En av de många frågor där vi fann det nödvändigt att uppmärksamma regeringen på behovet av författningsändringar handlade om betalningsansvaret för underårigas obetalda avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården. Vi använde de rättsliga befogenheterna för att säkerställa en fördjupad granskning av hur landsting och regioner debiterar barn. Detta ledde till att regeringen utredde frågan och lade förslag om en ändring i hälso- och sjukvårdslagen som innebär att föräldrar är fullt ansvariga för att betala sina barns vårdavgifter. Några landsting har avskrivit de skulder som barn har haft, men det gäller tyvärr inte alla landsting.

Barns kännedom om sina rättigheter
FN:s barnrättskommitté har i sina rekommendationer till Sverige påpekat vikten av att barn och unga får kunskap om sina rättigheter i skolan. Barnombudsmannen identifierade 2007 i en kontaktklassundersökning brister i barns och ungas kännedom om sina rättigheter och om barnkonventionen, trots de informationsinsatser som genomförts under 2000-talet.

För att få en aktuell och fördjupad bild genomförde vi en enkätundersökning bland 750 barn i årskurserna 5 och 8, under januari 2009. Resultaten visade att många barn och unga har relativt god kännedom om flera av sina rättigheter, men att kopplingen till barnkonventionen och dess status som internationellt rättsligt bindande dokument är svag. Vi såg också klara brister i bemötandet från vuxenvärlden och en svag tilltro möjligheterna att få hjälp och att ens rättigheter tillgodoses.

Resultaten presenterades i Barnombudsmannens årsrapport 2009, Kom närmare. Årsrapporten överlämnades till regeringen och spreds till makthavare som vi bedömde kan påverka i vilken utsträckning och på vilket sätt barn och unga får information om sina rättigheter. Under året förde vi en dialog med Skolverket om ändringar i kursplaner och läroplaner.

Att öka barns och ungas kännedom om sina rättigheter blev ett prioriterat arbete i samband med högtidlighållandet av barnkonventionens 20-årsjubileum i november 2009.

Barnombudsmannens informationsmaterial ”Jag vill säja något!” uppdaterades och skickades till samtliga 5 600 grundskolor i Sverige, ett samarbetsprojekt mellan Barnombudsmannen, Bris, Ecpat, Plan Sverige, Rädda barnen, SOS-Barnbyar, Unicef Sverige och World Childhood Foundation. Informationsmaterialet skickades också till samtliga särskilda ungdomshem.

Vi använde även de rättsliga befogenheterna för dialog med länsstyrelser om hur barns deltagande säkerställs vid tillsyn av hem för vård och boende, HVB. Det ledde bland annat fram till ett särskilt informationsprojekt.
Utifrån diskussioner med vårt expertråd med unga med erfarenhet av samhällsvård producerades i samarbete med Bris en särskild folder för barn och unga på HVB. Foldern som har titlen Dina rättigheter innehåller information om rättigheterna enligt barnkonventionen och vart man kan vända sig för att få hjälp när dessa inte tillgodoses - bland annat till Bris hjälptelefon.

Statistikuppdraget
Under året inledde myndigheten ett arbete för att utveckla ett uppföljningsverktyg för barnrättspolitiken som gör det möjligt att följa förändringar ned på på lokal nivå.

Uppföljningsverktyget ska finnas tillgängligt på en ny plattform i Barnombudsmannens regi. Verktyget ska omfatta befintlig statistik. De mått och indikatorer som kommer presenteras på plattformen ska utvecklas mot bakgrund av det förslag på uppföljningssystem som presenterades i departementspromemorian Ett uppföljningssystem för barnpolitiken (Ds 2007:9). De tänkta användarna av uppföljningsverktyget är en heterogen grupp, vilket ställer stora krav på att informationen är lättillgänglig och pedagogiskt presenterad.