Hänt 2009

Under våren 2009 uppmärksammades i olika medier missförhållanden när barn och unga blir inlåsta i isoleringsceller. Avslöjandena sammanföll med den fjärde granskningen av hur Sverige lever upp till sina åtaganden enligt barnkonventionen.

Tidslinje över händelser som rör vårt arbete med sociala barn- och ungdomsvåden.

2009-02-15 Sveriges Radio P1 Generation Z sänder reportaget ”Om inlåsta barn”. Läs mer här

2009-02-15 SR Ekot BO kritiserar isoleringsceller för barn. Läs mer här

2009-02-16 Sr Ekot Skolhemsbarn får inte yttra sig för medier. Läs mer här

2009-02-16 Barnombudsmannen kräver i en skrivelse till regeringen att isolering av barn och unga förbjuds.  

2009-03-21 Barnombudsmannen Fredrik Malmberg med kollegor träffar Statens institutionsstyrelsens (SiS)
generaldirektör Ewa Persson Göransson och ett antal andra representanter i en första överläggning.

2009-03-23 SiS inbjuds till dialog hos Barnombudsmannen om bland annat avskiljning.

2009-05-12 Tillsynsenheten på SiS fattar beslut om särskild tillsyn av avskiljningar.

2009-05-14 Barnombudsmannen och SiS möts i ny dialog.

2009-05-27 FN:s barnrättskommitté granskar Sveriges fjärde rapport om vad som görs för att leva upp till barnkonventionens krav.

2009-05-28 SR Ekot BO kritisk till regeringens svar. Läs mer här

2009-05-29 Barnombudsmannen tar initiativ att ta fram en folder om barns rättigheter på HVB efter en träff med  länsstyrelserna i Jönköpings- och Kalmar län.
 

2009-06-01 Barnombudsmannen lämnar sitt remissvar angående promemorian Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregister (Ds 2009:9) till Justitiedepartementet.   

2009-06-12 FN:s barnrättskommitté rekommenderar Sverige att se över tillämpningen och reglerna rörande avskiljning samt verka för att avskiljning används i så liten utsträckning som möjligt.  

2009-06-16 SR Ekot Isolering av barn emot barnkonvention. Läs mer här

2009-06-24 Barnombudsmannen skickar en kompletterande skrivelse till Socialdepartementet som redovisar en granskning av samtliga avskiljningar på särskilda ungdomshem under perioden 1 juli till 31 december 2008.  

2009-06-24 Sveriges Radio Ekot uppmärksammar situationen för inlåsta barn.

2009-06-24 SR Ekot Isolering används som straff mot barn. Läs mer här

2009-06-24 SR Ekot Barnombudsman kritisk till åtgärder. Läs mer här

2009-06-24 SR Ekot Minister lovar förbättring kring isolering. Läs mer här

2009-06-25 Regeringen ger SiS i uppdrag att göra en översyn av tillämpningen av avskiljning på de särskilda ungdomshemmen.

2009-06-25 SR Ekot Barn spärrades in efter självmordsförsök. Läs mer här

2009-06-25 SR Ekot Läkare tillfrågas sällan före isolering. Läs mer här

2009-07-18 SVD ”Isolering hjälper inte utsatta barn”. Läs mer här
 
2009-08-21 Barnombudsmannen möter SiS och Socialstyrelsen för att bland annat diskutera uppläggning av ett intervjuprojekt med ungdomar på särskilda ungdomshem.

2009-08-27 Barnombudsmannen anordnar ett seminarium om den sociala barn- och ungdomsvården.

2009-09-09 Barnombudsmannen deltar på Nordisk Barnevernkongress i Bergen för kunskapsinhämtning om barn i samhällsvård.

2009-09-15 SiS delredovisar uppdraget till Socialdepartementet.

2009-09-20 Sveriges Radio P1 Generation Z sänder reportaget ”Om fallet Elin – Mitt sorgliga liv”.
Läs mer här

2009-11 Barnombudsmannen besöker fyra särskilda ungdomshem i samarbete med SiS för att informera om barnkonventionen och samtala med ungdomar om hur de upplever sin vardag.

2009-12-15 SiS presenterar sin granskning av avskiljning och ger förslag på en lagändring särskilda bestämmelser om vård av unga.

2009-12-18 Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson ålägger SiS att göra om sin utredning och även höra de berörda ungdomarna.