Barn i utsatta områden växer upp med våld

Skottlossning, drogförsäljning och sexuella trakasserier – barn i utsatta kommuner och förorter växer upp med våld och otrygghet. Det visar Barnombudsmannens årsrapport. ”Det är oerhört allvarligt att barn så unga som 4-5 år beskriver våld som en del av sin vardag”, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, vikarierande barnombudsman.

12 procent av flickorna i årskurs fem och åtta är otrygga i sitt närområde.

I rapporten ”Utanförskap, våld och kärlek till orten” berättar drygt 900 barn i samtal eller enkäter om hur det är att växa upp på platser där barn statistiskt sett har sämre skolresultat, ekonomi och hälsa än i övriga landet. Det handlar om storstädernas förorter, men också om kommuner runt om i Sverige, däribland glesbygdskommuner.

Rapporten visar att barn i utsatta kommuner och förorter växer upp med olika former av våld i sin vardag, både i närområdet och i skolan. Det kan handla om att de sett människor bli skjutna, bevittnat drogförsäljning eller själva utsatts för våld.

- En förort och en utsatt kommun i glesbygden skiljer sig åt på många sätt, men situationen för barnen som bor där påminner om varandra. De här barnen upplever ett utanförskap och de växer upp med våld i sin vardag, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, vikarierande barnombudsman.

Många upplever otrygghet
Mycket av otryggheten barnen berättar om är kopplad till våld och kriminalitet i området. Mer än var tionde flicka känner sig otrygg i sitt närområde.

Det är tydligt att vad pojkar och flickor är rädda för förändras ju äldre de blir. I årskurs 5 är både pojkar och flickor rädda för kriminalitet, vuxna som beter sig avvikande och mörka platser. Men det är nästan bara hos flickor i årskurs 8 som det finns en rädsla för att röra sig ensam ute och för sexuellt våld.

Olika typer av våld
Barnens upplevelser av kriminalitet och våld skiljer sig åt. Barnen som bor i en förort pratar mer om gäng och öppen drogförsäljning, barnen som bor i en glesbygdskommun talar mer om våld de själva utsatts för.

Jehan, som pratar mycket om otrygghet och kriminalitet i vardagen sammanfattar sin upplevelse:

”De säljer droger, de bränner bilar, stenkastar polisen. Allt möjligt.”

En pojke som bor i en glesbygdskommun berättar om hur han hörde smällar när han var hemma en kväll:

”Först trodde man att det var grannen där nere som gjorde något. Han är lite känd för att vara högljudd. Fast sen fick man höra att tre skott hade gått av och att någon var död.”

Även så unga barn som 4-5 år berättar om våld i vardagen och att de begränsas i sin vardag genom att de hålls inne.

Ivar, som bor i en kommun, berättar att tiden utanför förskolan är ”tråkig”:
”Jag har gård, men jag får inte gå ut på den.”

-Det är oerhört allvarligt att barn så unga som 4-5 år beskriver våld som en del av sin vardag, det är en mänsklig rättighet att skyddas mot våld, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Barnens strategier
Flickor och pojkar hanterar våldet och otryggheten på olika sätt. Våld tolkas av pojkarna som något de ska hantera och de beskriver hur de på olika sätt bemöter otryggheten samtidigt som de inte begränsas av den. Flickorna beskriver att de främst hanterar otryggheten genom att tänka på hur de uppträder, eller vilka kläder de har för att undvika rykten. Sara berättar:

”Ja, och killarna kan vara ute sent på kvällen, de kan gå ut med vem de vill. De kan bete sig på lite olika sätt. Men vi tjejer måste typ anpassa oss mer.”

Trots att dessa mönster syns tydligt i barnens berättelser och enkäten är det dock viktigt att komma ihåg att det finns både pojkar och flickor som väljer andra strategier.

Otrygghet och rädsla för våld riskerar att leda till sämre mående hos barn. Barnombudsmannens enkät visar en stark korrelation mellan sämre mående och otrygghet, lika stark för pojkar som för flickor.

Kärlek till orten
Samtidigt som barnen berättar om våld och kriminalitet, börjar de ofta sina berättelser med att beskriva en kärlek till orten. De säger att de känner sig trygga i sitt närområde och att de trivs. Det finns stöd i forskning för att barn som bor i områden med dåligt rykte ofta trivs.

Alla barn har rätt att skyddas mot våld, enligt barnkonventionen. Nu vill Barnombudsmannen se en samlad nationell handlingsplan om våld mot barn.

-I dag pratar vi om våld inom olika områden, i olika stuprör. Men våld mot barn måste ses i ett sammanhang! säger Anna Karin Hildingson Boqvist, vikarierande barnombudsman.