Våld och låga förväntningar i skolan

Låga förväntningar, ständiga lärarbyten och våld. Barnen som medverkar i vår årsrapport ”Utanförskap, våld och kärlek till orten” beskriver en ofta kaosartad skolsituation. Barnombudsmannen vill se flera förändringar för att barn i utsatta kommuner och förorter ska få sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Flicka på cykel står framför en skolbyggnad

Barn har rätt till utbildning – det fastslås i barnkonventionens artikel 28. Skollagen är också tydlig med att utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet skolan ligger.

Barnombudsmannens utgångspunkt i den här rapporten har varit att den statiska ojämlikhet som finns i Sverige på flera områden kan tyda på att barnets möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda varierar - bland annat beroende på var i Sverige de bor. Det handlar till exempel om barnets rätt till en bra utbildning.

I rapporten har vi därför intervjuat och samlat in enkätsvar från drygt 900 barn om hur det är att växa upp i utsatta förorter och kommuner, däribland glesbygdskommuner. Det handlar om platser där barnen statistiskt sett har sämre skolresultat, ekonomi och hälsa än i övriga landet.

Våld och kränkningar
Barnen i rapporten ser skolan som viktig för att få ett bra jobb i framtiden - samtidigt beskriver de en ofta kaosartad situation. De berättar att det är stökigt och smutsigt i skolan, många av barnen får inte det stöd de behöver och de får byta lärare ofta. Dessutom förekommer det kränkningar och våld.

Ett barn från en glesbygdskommun som vi träffat säger så här:

”Jo, det är alltid bråk här och slagsmål, och jag får alltid höra när jag kommer hem av mamma ’varför har polisen varit där och vem har slagits?’”

Många av barnen beskriver att lärarna inte agerar på våldet, stöket och kränkningarna.

”Jag har blivit mobbad i flera år av samma kille. Jag har tagit det till skolan, fast skolan har inte gjort något stort av det.”

Så berättar ett annat barn om när hon utsatts för kränkningar och trakasserier på grund av sitt ursprung.

Låga förväntningar
Barnen berättar också att lärarna har låga förväntningar på vad de kan. De känner att det inte satsas på deras utbildning och de tappar förtroendet för de vuxna i skolan. Nästan varannan flicka i årskurs åtta har litet eller inget förtroende för vuxna i skolan.

När barnen tappar förtroendet för de vuxna kan det leda till att de inte går till skolan eller väljer andra vägar – till exempel in i kriminalitet.

- Barn ska kunna få en likvärdig utbildning oavsett var de bor, det är en mänsklig rättighet. Förutsättningen är att det inte förekommer våld, att barnen känner sig trygga när de går till skolan men också att de har kompetenta lärare som inte byts ut, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, vikarierande barnombudsman.

Barnombudsmannens förslag
Rätten till likvärdig utbildning för alla barn måste säkerställas. Därför har Barnombudsmannen bland annat gett de här förslagen till regeringen:

  • Säkerställ kontinuitet och kvalitet i barnens lärande.
  • Skriv in i läroplanerna att alla skolor och förskolor ska informera barn och vårdnadshavare om den hjälp och det stöd barn har rätt till.
  • Stärk studie- och yrkesvägledningen i utsatta kommuner och förorter.
  • Anta en samlad nationell handlingsplan för att motverka våld mot barn.