”Ledarskapet viktigt när kränkningar ska hanteras”

Björn Ahlström, Umeå universitet

Våga erkänn att skolan har problem. Det rådet ger forskaren Björn Ahlström till blivande rektorer.

– Skolor som tar mobbning på allvar är bättre på att motverka kränkningar och trakasserier, säger han.

En studiedag om året om mänskliga rättigheter räcker inte. Arbetet mot kränkningar måste ske hela tiden och överallt. Det säger forskaren Björn Ahlström, som är verksam vid Centrum för skolledarutveckling i Umeå där han bland annat utbildar blivande rektorer.

– En rektor som ger uttryck för att det här måste vi jobba med varje dag bidrar till att skapa en kultur som gör att eleverna kan känna sig trygga i skolan. Dessutom blir skolan bättre på att både synliggöra och ta itu med eventuella problem, säger han.

Resonemanget kan verka paradoxalt, eftersom skolor som medger problem riskerar både negativ publicitet i medierna och kritik från Skolinspektionen. Dessutom kan det på kort sikt bli fler elever som anmäler kränkningar.

Men det är också en styrka att faktiskt se hur barn och elever har det, konstaterar Björn Ahlström, som i sin forskning har stött på många rektorer med inställningen att mobbning visserligen förekommer på deras skola men att det inte är värre där än någon annanstans.

– Det är nog så här det ser ut, hör jag ofta. I den meningen ligger det en normalisering som jag tror är farlig. Det sättet att tänka legitimerar förekomsten av kränkningar, med följd att eleverna upplever att skolan inte tar problemen på allvar.

Många skolor låter sina elever svara på frågor om kränkningar i anonyma enkäter. Dessvärre saknas ofta en analys av resultaten.

– Enkäterna ger en bild av hur det ser ut. Men de visar inte varför kränkningar sker eller vad vi skulle kunna göra åt dem.

Samarbete gynnar socialt klimat
De skolor vars ledning tar kränkningar på allvar utvecklar i allmänhet en djupare kunskap på området, menar Björn Ahlström.
– De arbetar aktivt med frågan för att de tycker att det är viktigt – inte bara för att det krävs.

Dessutom har skolor som arbetar framgångsrikt mot kränkningar det gemensamt att de har ett etiskt ledarskap och en samarbetskultur. När Björn Ahlström utbildar blivande rektorer strävar han därför efter att de ska få med sig verktyg för att jobba med struktur, kultur och ledarskap.

Det handlar om att vara trogen sina egna värderingar men också om att stå upp för det som står i skollag och läroplan samt vara beredd att ta de strider som ibland är oundvikliga.

Skolans läroplan har två uttalade mål: de akademiska målen och de sociala målen. Trots att de är lika viktiga så står de pedagogiska resultaten ofta i fokus. Men elever som är delaktiga både i sitt eget lärande och i skolans verksamhet, exempelvis i arbetet mot kränkningar, utvecklas både socialt och akademiskt, säger Björn Ahlström och konstaterar att det sociala klimatet gynnas i skolor där man ser nyttan av samarbete.

– De sociala målen är inget man kan göra vid sidan om, säger han.