”Ta fasta på det som fungerar i tillvaron”

Sara Millberg, skolkurator 

Elever som utsätts för kränkningar i skolan behöver professionellt stöd. Detsamma gäller de elever som utsätter andra. Elevhälsan har en nyckelroll i skolans arbete med att motverka mobbning.

Det finns ett helt batteri av insatser som skolan ska erbjuda för att stödja elever som utsätts för kränkningar och trakasserier i skolan. Men lika viktigt är att stödja de elever som utsätter andra, menar Sara Millberg. Hon har mer än 30 års erfarenhet som socionom och kurator på grundskolans alla nivåer och i gymnasiet.

– Vi får inte glömma att förövaren också är sårbar och behöver hjälp. Både med att hantera sina känslor och med att förstå att han eller hon har gjort fel.

Oavsett om en elev är utsatt eller utsätter andra är det viktigt att ta fasta på det som fungerar i tillvaron och de sammanhang där eleven känner sig trygg och trivs. Både offer och förövare behöver bli en del av klassens gemenskap.

Personalen behöver sätta gränser för elevens destruktiva beteende och samtidigt hjälpa eleven att fungera i grupp. Det måste göras med respekt och välvilja. Om den som har mobbat känner sig kränkt av den uppföljande processen finns det annars risk för hämndaktioner.

– Skolan behöver också arbeta med hela elevgruppen för att synliggöra relationer och maktstrukturer. Mobbning måste alltid ses i ett organisatoriskt perspektiv så att det inte blir ett individproblem.

Istället händer det att barn som gjort sig skyldiga till kränkningar och trakasserier straffas. Det kan ske omedvetet, genom att personalen uppfattar det barn som beter sig illa mot andra som ett problem. Barnet blir då lätt syndabock för allt dåligt som händer i skolan.

Skyldig att hjälpa
Elever som gjort en anmälan till en tillsynsmyndighet eller polisen befinner sig i en process där skolan är motpart. De känner ofta besvikelse över vad de tvingats utstå. Samtidigt går de kanske kvar i samma skola tillsammans med de personer som gjort dem illa och personal som inte förmått skydda dem.

Men Sara Millberg menar att skolan är skyldig att hjälpa de elever som är inblandade under hela processen, som kan vara både krävande och långdragen. Elevhälsan ska verka för att eleverna trots allt ska kunna se möjligheter att vara i skolan och fullfölja sina studier.

– Skolan måste arbeta vidare till dess att kränkningarna har upphört och barnet åter känner sig tryggt. Det säger lagen.

Det är viktigt att se till att eleverna och även föräldrarna har professionellt stöd. Skolan har ett ansvar att ta reda på vilka insatser som är lämpliga när det gäller juridiskt, medicinskt, pedagogiskt, psykologiskt och psykosocialt stöd. Även om insatser pågår externt, utanför skolan har skolan ett fortsatt ansvar att verka för elevernas trygghet och studiero.

Barn och ungdomar som befinner sig i svåra livssituationer behöver flera parallella insatser, säger Sara Millberg, och menar att det behövs ett brett stöd där olika aspekter av barnets livssituation beaktas.