Undersökning visar att rutinerna i skolan måste bli tydligare

Skolhuvudmannen är ytterst ansvarig för att ta reda på vad som har hänt och agera för att få stopp på kränkningar och trakasserier i skolan. För att få kunskap om hur huvudmännen hanterar sitt ansvar skickade
Barnombudsmannen en enkät till samtliga kommunala skolhuvudmän och ett slumpmässigt urval av de enskilda skolhuvudmännen. Vi fick in 382 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 74 procent.

Undersökningen visar att mycket behöver förbättras. Nästan alla huvudmän har riktlinjer för när skolorna ska anmäla kränkande behandling och trakasserier. Men trots detta råder en viss osäkerhet bland skolans personal om när de ska göra en anmälan till huvudmannen. Flera huvudmän anser att riktlinjerna behöver utvecklas och bli mer kända bland personal och elever. Några huvudmän anser också att de behöver bli bättre på att analysera statistiken över antalet anmälningar.

Barnombudsmannen har också haft fördjupad dialog med några kommunala och fristående huvudmän. I dessa samtal framkom att huvudmännen efterfrågar en tydligare ansvarsfördelning mellan skolan och huvudmannen.