Våra förslag

1. Lagstifta om barnets rätt att få information och stöd.
Barn ska själva få välja en stödperson att ha med på möten om kränkningar i skolan. Alla barn ska erbjudas informationssamtal med elevhälsan och ha rätt till långsiktiga stödinsatser.

2. Inrätta lokala oberoende barn- och elevombud.
Alla kommuner och enskilda huvudmän ska ha ett lokalt barn- och elevombud dit barn kan vända sig direkt.

3. Anpassa myndigheter för barn och unga.
Barn över 12 år ska ha självständig rätt att få, eller slippa få, sin sak prövad av Skolinspektionen, Barn- och elevombudet och Diskrimineringsombudsmannen. Myndigheterna har ett ansvar att ge barn information och göra dem delaktiga. Barn ska kunna förstå myndigheternas beslut.

4. Skärp barnets skydd mot kränkningar och våld från vuxna.
Barn ska veta vart de kan vända sig när de har upplevt kränkningar från skolpersonal. Skollagen behöver innehålla ett tydligt förbud mot all användning av våld. Skolhuvudmannen måste leva upp till sin skyldighet att sätta in stödjande åtgärder för barn med särskilda behov.

Läs pressmeddelandet

Om årets rapport