Dokumentation och socialtjänstregister (SOU 1995:86)

Barnombudsmannen (BO) har anmodats avge yttrande över betänkandet Dokumentation och socialtjänstregister.

Enligt lagen (1993:335) om barnombudsman skall BO bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

BO anser det vara positivt att det införs uttryckliga lagbestämmelser om dokumentation inom socialtjänsten. De kommer, enligt BO:s mening, att vara till stor hjälp för att säkerställa en jämn och god kvalitet i socialtjänstens arbete. Ett bra dokumentationsunderlag är vidare nödvändigt för en tillförlitlig nationell statistik. Utredningens förslag att dokumentationsreglerna skall omfatta all den verksamhet inom socialtjänsten m m som avser handläggning av ett ärende som rör enskild person är bra. BO menar att ett sådant brett tillämpningsområde är viktigt för att i ett längre tidsperspektiv kunna utvärdera vilka av socialtjänstens åtgärder som haft betydelse för de barn och unga som kommit i kontakt med socialtjänsten.

När det gäller strukturen och innehållet i dokumentation tillstyrker BO i stort utredningens förslag, men menar att det bör finnas en särskild rubrik rörande barns rätt att komma till tals. Där skall, i de ärenden som direkt eller indirekt angår minderåriga barn, det framgå på vilket sätt barnet har fått möjlighet att yttra sin egen uppfattning om de åtgärder som föreslås. En sådan rubrik i dokumentationen skulle verka som en påminnelse och också skapa rutiner som säkerställer barns rätt att komma till tals i ärenden inom socialtjänsten.

Slutligen vill BO framhålla vikten av att alla register som förs inom socialtjänsten skall kunna utgöra underlag till nationell statistik och forskning.

Gunilla Bodin
Kanslichef

Helen Westlund
Jurist