Fristående gymnasieskolor (SOU 1995:113)

Barnombudsmannen (BO) har anmodats avge yttrande över betänkandet Fristående gymnasieskolor.

Enligt lagen (1993:335) om barnombudsman skall BO bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

BO väljer att koncentrera remissvaret till två frågor där elever i de fristående gymnasieskolorna riskerar att få sämre rättigheter än elever i kommunala gymnasieskolor.

Medinflytande
BO tillstyrker utredningens förslag om ett tillägg i 9 kap. 8 § skollagen med innebörd att "skolan även i övrigt väsentligen svara mot gymnasieskolans värdegrund och allmänna mål". BO saknar dock en uttrycklig regel som slår fast elevernas rätt till inflytande över sin utbildning även i de fristående gymnasieskolorna. BO menar att det är självklart att dessa elever skall ges motsvarande lagstadgade rätt som eleverna i de kommunala gymnasieskolorna har enligt 5 kap. 2 § skollagen. Ett sådant bristande elevinflytande strider enligt BO:s mening mot innehållet i barnkonventionens artikel 12. Den stadgar att "Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad."

Skolhälsovård
I 14 kap. skollagen ställs krav på att skolhälsovård skall anordnas för eleverna i grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan.

Dock ställs inte sådana krav på de fristående gymnasieskolorna. BO anser det inte finnas några motiv till varför de fristående gymnasieskolorna skulle ha andra regler i denna fråga. En sådan skyldighet bör enligt BO:s mening införas. Skolhälsovården har en viktig roll i det förebyggande hälsoarbetet bland barn och unga, både när det gäller fysiska skador och psykosociala frågor. BO vill i sammanhanget peka på art. 24 i barnkonventionen som erkänner barns och ungdomars rätt till tillgång till god sjukvård.

Louise Sylwander
Barnombudsman

Helen Westlund
Jurist