Likvärdig utbildning på lika villkor (SOU 1995:109)

Barnombudsmannen (BO) har anmodats avge yttrande över betänkandet Likvärdig utbildning på lika villkor.

Enligt lagen (1993:335) om barnombudsman skall BO bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

BO väljer att koncentrera remissvaret till frågor där elever i de fristående skolorna riskerar att få sämre rättigheter än elever i offentliga skolor.

3.5 Överväganden och förslag - tydligare krav för godkännande

Kränkande behandling
BO tillstyrker utredningens förslag om att den grundläggande utbildningen för alla barn och ungdomar skall bygga på en gemensam värdegrund och ha gemensamma mål. BO anser dock, till skillnad från utredningen, att det inte är tillräckligt att enbart hänvisa till sådana grundläggande värderingar och mål. BO menar därför att det är nödvändigt att en uttrycklig hänvisning görs till den skyldighet som anges i skollagen 1 kap. 2 § tredje stycket, att den som verkar i skolan skall hindra elever att utsätta andra för kränkande behandling.

Medinflytande
Av 4 kap. 3 § skollagen framgår att eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad. BO saknar en motsvarande uttrycklig regel som slår fast elevernas rätt till inflytande över sin utbildning även i de fristående skolorna. BO menar att det är självklart att dessa elever skall ges motsvarande lagstadgade rätt som eleverna i de offentliga skolorna har. Ett sådant bristande elevinflytande strider enligt BO:s mening mot innehållet i barnkonventionens artikel 12. Den stadgar att "Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad."

Skolhälsovård
I 14 kap. skollagen ställs krav på att skolhälsovård skall anordnas för eleverna i grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan.

Dock ställs inte sådana krav på de fristående skolorna. BO anser det inte finnas några motiv till varför de fristående skolorna skulle ha andra regler i denna fråga. En sådan skyldighet bör enligt BO:s mening införas. Skolhälsovården har en viktig roll i det förebyggande hälsoarbetet bland barn och unga, både när det gäller fysiska skador och psykosociala frågor. BO vill i sammanhanget peka på art. 24 i barnkonventionen som erkänner barns och ungdomars rätt till tillgång till god sjukvård.

Skolledning
BO delar utredningens ställningstagande att det även i fristående skolor skall finnas en person som företräder skolan. BO menar dock att det klarare bör framgå av regeln att denna person, i likhet med rektorer vid de offentliga skolorna, skall ha ett övergripande ansvar för skolans verksamhet. Detta utesluter dock inte, enligt BO:s mening, att den pedagogiska ledningen kan utövas av enskilda personer eller grupper inom skolan.

Louise Sylwander
Barnombudsman

Helen Westlund
Jurist