Remissyttrande över betänkandet (SOU 1996:102) TUFF - Teckenspråksutbildning för föräldrar

8.3 Syfte

Barnombudsmannen (BO) anser att utredningens syfte med utbildningen i alltför hög grad utgår från ett föräldraperspektiv. Barnets behov av socialt samspel och kommunikation är av fundamental betydelse för dess utveckling. BO menar därför att syftet med teckenspråksutbildningen borde ha sin utgångspunkt i det enskilda barnets behov av kommunikation. Barnkonventionen slår också fast "det handikappade barnets rätt till särskild omvårdnad och konventionsstaterna skall, inom ramen för tillgängliga resurser, uppmuntra och säkerställa att det berättigade barnet och de som ansvarar för dess omvårdnad får ansökt bistånd som är lämpligt med hänsyn till barnets tillstånd och föräldrarnas förhållande"(art. 23.2).

8.4 Omfattning, uppläggning och kvalitet
BO delar utredningens ställningstagande att utbildningen bör genomföras innan barnet nått skolåldern. BO menar dock att utredningens förslag om 240 utbildningstimmar är otillräckligt. Att lära sig teckenspråk är mer krävande än att lära sig ett främmande språk. Det innebär omfattande studier och är mycket tidsödande. Självstudier är svåra att genomföra. Utredningens förslag kan jämföras med de 525 timmar som vuxna invandrare får i svenska språket.

8.5 Ersättning för föräldrarnas kostnader i samband med utbildningen
BO anser att det finns en risk med utredningens förslag att åtminstone en av föräldrarna inte väljer att genomgå teckenspråksutbildningen, eftersom förslaget inte ger full kostnadstäckning. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att pappor tenderar att utebli från denna typ av föräldrautbildning på grund av svårigheter att med kort varsel ta ledigt och inkomstbortfall. BO menar att det med utredningens förslag också finns en risk att en del familjer är tvingade att avstå av ekonomiska orsaker. Detta är helt oacceptabelt. BO menar att den ekonomiska ersättningen för att genomgå utbildningen måste utformas på ett sådant sätt att alla föräldrar, oavsett socioekonomisk bakgrund, bereds fullgoda möjligheter att delta. Likaså är det viktigt att hela familjer, dvs även syskon, kan delta.

8.6 Organisatoriska modeller
BO instämmer i utredningens förslag att särskild uppmärksamhet måste riktas mot föräldrar med invandrarbakgrund. Det är mycket angeläget att även dessa familjer deltar, varför det behövs särskilda insatser som uppsökande verksamhet och specialkurser.

8.12.1 Lärare i teckenspråk
BO vill understryka vikten av att det finns tillgång till utbildade lärare och instämmer i förslaget om att en utredning måste tillsättas för att se över frågan. Vidare stöder BO utredningens ställningstagande att pedagogisk och metodisk utveckling bör uppmärksammas och stimuleras.

8.12.4 Teckenspråk för syskon
BO vill poängtera att det är mycket väsentligt att också syskon ges möjlighet att delta i teckenspråksutbildningen. BO delar därför utredningens förslag att sammanföra medlen för teckenspråksutbildningen för syskon med anslaget för TUFF-utbildning.

I handläggningen av detta ärende har byrådirektören Tove Rinnan också deltagit.

Eva Falkenberg
Kanslichef

Helen Westlund
Jurist