Remissyttrande över betänkandet (SOU 1996:50) Förbud mot vapen på allmän plats m m

BO anser att det inom detta område inte finns behov av någon omfattande skärpning av lagreglerna. Det som i första hand krävs är attitydförändringar samt ökad kunskap om gällande rättsregler. Vidare är det ytterst viktigt att reglerna verkligen efterlevs och följs upp på ett konsekvent sätt.


6.2.3 Bör det förbjudna området utvidgas?

Frågan om ett generellt förbud
BO instämmer i utredningens förslag att det inte bör införas ett generellt förbud mot innehav av samtliga föremål som knivförbudslagen är tillämplig på. BO menar att en sådan skärpning av reglerna i stor utsträckning riskerar att bli ett slag i luften. Vad som krävs menar BO vara en målmedveten satsning på att ändra barns och ungas attityder till våld och knivar. Ett sådant arbete måste börjas redan i tidiga år, och skolan har ett stort ansvar i denna fråga. Det är också viktigt att tydliggöra föräldraansvaret. För att kunna förändra attityder krävs information såväl till barn och unga som till föräldrar. Vidare krävs ökade kunskaper om bl a de regler som gäller men också om vilka konsekvenser, såsom fysiska och psykiska skador, som kan uppstå av ett relativt begränsat våld.

När det gäller gatustridsvapen samt springstiletter och springknivar anser BO liksom utredningen att starka skäl talar för ett generellt förbud. Utredningen föreslår dock inget sådant förbud i nuläget. BO menar att det redan nu bör införas ett förbud för personer under 21 år att inneha även gatustridsvapen på motsvarande sätt som gäller för springstiletter och springknivar. Ett sådant förbud torde inte behöva någon ytterligare utredning.

Ingen ändring av åldersgränsen
BO instämmer i utredningens förslag att ingen ändring av åldersgränsen i fråga om springstiletter och springknivar bör göras.

7.2 Saluhållande och överlåtelse
När det gäller saluhållande och överlåtelse föreslår inte utredningen någon ändring i gällande regler. BO menar att den analys utredningen gör i denna del är alltför kortfattad. Det borde utredas ytterligare om det är möjligt att utvidga överlåtelse- och saluhållandeförbudet till att även avse andra typer av "onödiga" knivar till personer under 21 år, såsom djungelknivar och stridsknivar.

10.2 Påföljd vid brott mot knivförbudslagen
BO anser att utredningens förslag att brott mot knivförbudslagen skulle registreras i körkortsregistret är intressant och värt att utreda vidare. BO menar att skärpta påföljder sannolikt har ringa effekt när det gäller att avhålla unga från att bära knivar. Däremot är det sannolikt så att ett fördröjt eller indraget körkort kan vara en avhållande faktor.

Eva Falkenberg
Kanslichef

Helen Westlund
Jurist