Remissyttrande över förslag till ändringar i vissa lagar och författningar inom Statens institutionsstyrelses ansvarsområde

Med utgångspunkt i BO:s uppdrag har BO valt att begränsa sitt yttrande till punkten 3 i Institutionsstyrelsens förslag.


P. 3 Placering vid låsbar (sluten) enhet enligt 26 § socialtjänstförordningen
BO kan på föreliggande material inte stödja Institutionsstyrelsens förslag. Den utredning som ligger till grund för förslaget menar BO inte tillräckligt analyserar eller belyser olika konsekvenser av detsamma. Att använda tvångsmedel är så ingripande att det måste vara förenat med omfattande rättssäkerhetsgarantier. Flera frågor måste utredas vidare. Skall det t ex finnas en längsta tid för inlåsning? Är det Institutionsstyrelsen eller domstol som skall besluta? Skall man kunna överklaga beslutet till domstol? Har den unge rätt till juridiskt biträde?(jfr art. 37 barnkonventionen).

BO vill emellertid inte heller helt avvisa Institutionsstyrelsens förslag. Institutionsstyrelsen har i ett annat sammanhang presenterat ett förslag som innebär att ungdomar under 18 år som begår brott, i stället för att dömas till fängelse regelmässigt skall dömas till intagning på särskilt ungdomshem. Eftersom BO anser att ungdomar under 18 år inte skall placeras i fängelse är Institutionsstyrelsens förslag värt att diskutera vidare. En sådan lösning skulle i sin tur innebära ett ökat behov av inlåsning på de särskilda ungdomshemmen.

Eva Falkenberg
Kanslichef

Helen Westlund
Jurist