Remissyttrande över Unescorapport "Vår skapade mångfald"

BO anser att det är en mycket viktig rapport som presenterats. BO menar dock att barn- och ungdomsfrågor genomgående borde ha lyfts fram starkare. Inte minst när det gäller FN:s konvention om barnets rättigheter, och hur konventionsrättigheterna skall stärkas och genomföras.

BO tolkar ordet "kultur" som allt från det lilla barnets behov av och rätt till lek, barn- och ungdomskulturens olika yttringar och respekt för barnets ursprung och lika rättigheter. BO anser att det sätt ett samhälle bemöter sina barn och ungdomar på är ett mått på hur utvecklad kulturen är i samhället. Barn och ungdomar är vår främsta resurs för framtiden. Varje medveten satsning på barn och ungdomar bör ses som en investering för en hållbar framtid. I en ekonomisk kris prövas viljan att prioritera barn och unga, liksom andra grupper som också har svårt att hävda sina rättigheter. BO ser hela barn- och ungdomspolitiken, såväl nationellt som lokalt, som ett uttryck för samhällets grad av utveckling och kultur.

Kap. 11 Internationellt handlingsprogram

Åtgärd 1. En årlig rapport om kultur och utveckling i världen

BO ser positivt på att det utarbetas en regelbunden rapport om kultur och utveckling i världen. Däremot menar BO att det förefaller väl ambitiöst att framställa en så diger rapport varje år. Med tanke på det arbete som krävs, t ex för inhämtande av material, borde vartannat eller vart tredje år vara tillräckligt.

Förslaget att rapporten skall belysa särskilda teman djupare kan stärka rapportens värde. Ytterligare angelägna teman som inte anges i rapporten är tillgången på barn- och ungdomskultur och synen på barnen i olika delar av världen.

Åtgärd 4. En internationell plan för jämställdhet mellan könen
Förslaget om en internationell plan för att uppnå jämställdhet mellan könen är positivt. Eftersom kvinnors situation har stor betydelse för deras barns välbefinnande, kommer den positiva utvecklingen för kvinnorna även att komma barnen till del.

Åtgärd 6. Medierättigheter och självreglering
BO anser att det finns ett stort behov av utvidgad forskning och av praktiskt utvecklingsarbete kring barns och ungas medievanor och dess effekter, inte minst med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen inom medieområdet.

Det är i sammanhanget viktigt att erinra om vad som stadgas i barnkonventionen. Enligt art. 17 erkänner konventionsstaterna den viktiga uppgift som massmedier utför. Konventionsstaterna skall vidare säkerställa att barnet har tillgång till information och material från olika nationella och internationella källor, särskilt sådant som syftar till att främja dess sociala, andliga och moraliska välfärd och fysiska och psykiska hälsa.

Enligt art. 17 e skall vidare konventionsstaterna uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att skydda barnet mot information och material som är till skada för barnets välfärd, med beaktande av vad som anges i artikel 13 om barnets rätt till yttrandefrihet och i artikel 18 om båda föräldrarnas gemensamma ansvar för barnets uppfostran och utveckling.

Åtgärd 8. Införandet av en global etik för det globala styrelseskicket
BO instämmer i vikten av införandet av en global etik för det globala styrelseskicket. BO vill i detta sammanhang erinra om vikten av skolans roll för en demokratisk fostran och respekten för de mänskliga rättigheterna. Att tidigt skola in barn och ungdom i den demokratiska processen ser vi i Sverige som en viktig del i vår svenska kultur.

Åtgärd 10. Ett globalt toppmöte om kultur och utveckling
BO anser att Sverige borde ta tillfället i akt att låta kulturministerkonferensen 1998 präglas av barn och ungdomar som kulturbärare. Kulturen är viktig för samhällsutvecklingen där barn och unga inflytande bör stärkas. Särskilt bör i sammanhanget FN:s konvention om barnets rättigheter lyftas fram tillsammans med arbetet med Agenda 21 och dokumentet "Vår skapande mångfald". Det rör sig om tre olika FN-dokument som kompletterar varandra och bildar en helhet ur kulturellt, ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

BO ser det som en stor fördel om man kan arbeta med de tre FN-dokumenten parallellt, och då särskilt på det lokala planet. FN:s konvention om barnets rättigheter bör då ses som ett grunddokument, där vikten av att inte diskrimineras oavsett sitt ursprung, att få föra sin talan, rätten till lek, kultur och deltagande i det konstnärliga livet starkt betonas. Agenda 21 lyfter också fram vikten av barns och ungdomars delaktighet. Unescorapporten ger ett bra komplement för att kulturen ska ses som en kraft för en hållbar och fredlig utveckling.

I handläggningen av detta ärende har också handläggaren Eva Norén-Björn deltagit.

Eva Falkenberg
Kanslichef

Helen Westlund
Jurist