Remissyttrande över departementspromemorian (Ds 1996:58) God man för ensamma flyktingbarn

Eftersom det under en tid har framförts kritik mot reglerna om god man när det gäller de ensamkommande flyktingbarnen, är det positivt att det nu presenteras förslag i detta avseende.

BO anser att de förslag som lämnas i stort sett är bra, men menar att problemen har behandlats på ett alltför begränsat sätt. Det är därför viktigt att det i arbetet, som för närvarande pågår med att reformera den svenska internationella familjerätten, även görs en översyn av godmansinstitutet i ett bredare perspektiv.

6.3. God man för utomnordiska barn vid förfall för förmyndaren
BO ställer sig positiv till förslaget att god man skall kunna förordnas för de utländska barn som vistas i Sverige, även om de inte har hemvist här, och att kravet på att det skall vara fråga om "trängande fall" tas bort. Den nu rådande situationen med olika regler för svenska och utländska barn är inte tillfredsställande, och kan inte anses stå i överensstämmelse med diskrimineringsförbudet i art. 2 i FN-konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen). Ensamma flyktingbarn är en mycket utsatt grupp, som verkligen är i behov av ett rättsskydd minst lika starkt som svenska barns.

När en god man skall förordnas enligt 11 kap. 2 § FB föreslås ingen ändring, utan det måste fortfarande vara fråga om trängande fall. BO har svårt att se att det här skulle finnas några skäl till att ha olika regler för svenska och utländska barn. Därför borde även här kravet på "trängande fall" tas bort på motsvarande sätt som i första stycket.

6.4 Promemorians förslag och förslaget i lagrådsremissen Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv
BO vill peka på att den nya regeln i utlänningslagen, att det offentliga biträdet i ett utlänningsärende samtidigt skall var barnets ställföreträdare, är oklar när det gäller förhållandet till den gode mannens behörighet. Man kan tänka sig situationer där den gode mannen och det offentliga biträdet har olika uppfattningar i en fråga, samtidigt som de båda är behöriga att företräda barnet. Hur sådana situationer skall lösas bör tydliggöras i förarbetena.

Övriga frågor
BO anser att de förslag som departementspromemorian presenterar i stort sett är bra. BO menar emellertid att problematiken kring gode män och ensamma flyktingbarn behandlas alltför snävt i promemorian. Det finns därför ett behov av att det i arbetet som för närvarande pågår med att reformera den svenska internationella familjerätten görs en översyn av godmansinstitutet med en betydligt bredare ansats. Bl a behövs klarare riktlinjer för i vilka fall som god man skall förordnas. Den statistik departementspromemorian presenterar uppvisar stora olikheter kommuner emellan. Vidare bör såväl frågan om hur skyndsamt en god man skall tillsättas som frågan om hur länge godemansförordnandet skall bestå klarläggas.

De ensamma flyktingbarnen har ofta svåra upplevelser bakom sig, och att komma till en helt främmande kultur utan föräldrar kan vara traumatiskt. Det kan vara svårt för barn att förstå och acceptera att föräldrarna sänt dem till ett okänt land för att det skulle vara bra för dem. BO menar att det är mycket viktigt att dessa barn bemöts på ett sätt som kan bidra till att de kan klara sig genom sin kris på ett positivt sätt. Det kan därför vara nödvändigt för barnen att utöver den gode mannen få professionellt stöd även av andra vuxna personer. BO har erfarit att kommunernas tillämpning av reglerna i socialtjänstlagen om särskilt bistånd när det gäller ensamma flyktingbarn varierar kraftigt. Det är därför nödvändigt att en översyn görs av kommunernas praxis i detta avseende. BO menar att det utöver god man också bör utses en vårdansvarig socialsekreterare för ensamkommande flyktingbarn. Den ansvarige socialsekreteraren ska ha ansvaret för de sociala och ekonomiska insatserna. Vidare bör alltid övervägas om en särskild kontaktperson/familj ska utses. Socialstyrelsen bör få i uppdrag att utarbeta sådana riktlinjer.

I handläggningen av detta ärende har byrådirektören Lisbeth Thurnell också deltagit.

Louise Sylwander
Barnombudsman

Helen Westlund
Jurist