1996 års rapportering om tillämpning av ratificerade ILO-konventioner Dnr 6/96

Barnombudsmannen (BO) har beretts tillfälle att lämna underlag för en rapport beträffande tillämpningen av konventionen om minimiålder (nr 138).

Enligt lagen (1993:335) om barnombudsman skall BO bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Artikel 1 och 3

BO besvarade den 30 april 1996 en remiss från Arbetarskyddsstyrelsen angående förslag till nya föreskrifter om minderåriga. Bland annat framförde BO att ordalydelsen i förslaget till föreskrift när det gäller minderårigas hälsa och utveckling, saknade en uttrycklig hänvisning till skydd i moraliskt avseende. Arbetarskyddsstyrelsen har ännu inte utfärdat den nya föreskriften. BO:s remissvar bifogas därför.

I handläggningen av detta ärende har också byrådirektören IngaLill Söderqvist deltagit.

Louise Sylwander
Barnombudsman

Helen Westlund
Jurist