Arbetarskyddsstyrelsens förslag till föreskrifter om minderåriga, samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Barnombudsmannen (BO) har beretts tillfälle att avge yttrande över förslaget till föreskrifter samt allmänna råd och om förslaget till konsekvensbeskrivning.

Enligt lagen (1993:335) om barnombudsman skall BO bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

BO anser att Arbetarskyddsstyrelsens förslag till föreskrifter samt allmänna råd är väl genomarbetade och tillstyrker förslagen i huvudsak. BO har haft förmånen att ingå i referensgruppen under förberedelsearbetet, varför våra synpunkter till stor del redan framförts. Dock vill vi göra följande kommentarer.

Allmänna bestämmelser
När det gäller 2 § anser BO att ordalydelsen i förslaget inte överensstämmer med EU-direktivet (94/33/EG). Såväl av direktivet som av art. 32 i barnkonventionen framgår att minderårigas hälsa och utveckling skall skyddas i fysiskt, psykiskt, socialt och moraliskt avseende. I Arbetarskyddsstyrelsens förslag till 2 § utelämnas begreppet moraliskt. Detta anges visserligen i kommentaren, men BO menar att det är otillräckligt och vill betona vikten av att ordalydelsen överensstämmer med direktivet och konventionen.

Undantag från förbudet mot arbete före 13 års ålder
Av 10 § 2 p framgår att försäljning av majblommor, jultidningar och liknande arbeten av hobbykaraktär, där den minderårige själv bestämmer tid, plats och arbetets omfattning, är ett undantag från förbudet för ett barn under 13 år att arbeta. I kommentaren till 10 § anges däremot att t ex reklamutdelning, försäljning av kokosbollar och liknande varor för arbetsgivares räkning inte är tillåtet före 13 års ålder. BO anser att gränsdragningen mellan vad som är tillåtet arbete och otillåtet är alltför oklar och närmare bör preciseras. T ex är det svårt att se någon avgörande skillnad mellan att sälja jultidningar, som är tillåtet, och kokosbollar, som är förbjudet.

BO vill i sammanhanget peka på ett annat mycket vanligt arbete för barn i denna åldersgrupp, nämligen försäljning av s k Bingolotter för idrottsföreningars räkning. Denna verksamhet bedrivs ofta med regelbundenhet över hela året, och det kan vara fråga om stora summor pengar som barnen har att hantera och ansvara för. Vidare kan det föreligga en risk att de barn som säljer Bingolotter har svårt att begränsa den tid de lägger ned på verksamheten eftersom det kan finnas ett betydande "socialt tryck". BO har dessutom fått flera rapporter om att det ibland är ett tvång att barnet säljer ett visst antal Bingolotter per vecka för att över huvud taget få vara med idrottsklubben eller delta i matcherna. BO ställer sig tveksam till om denna typ av regelbunden försäljning av Bingolotter verkligen kan klassificeras som ett tillåtet arbete för barn under 13 år. BO anser det vara av stor vikt att denna fråga klarläggs och särskilt kommenteras i specialmotiveringen.

Avslutningsvis vill BO poängtera hur viktigt det är att Arbetarskyddsstyrelsens nya föreskrifter får verkligt genomslag och spridning, och att de på ett lättfattligt och relevant sätt förs ut i skolorna till såväl elever som lärare. Föreskrifterna innebär att elevernas rättigheter ytterligare förtydligas och förstärks. Därför ser BO det som angeläget att eleverna i praktiken verkligen ges möjlighet att arbeta med sin vardagliga arbetsmiljö. Det är viktigt dels för att eleverna ska kunna påverka arbetsmiljön i skolan, dels för att det kan ses som en förberedelse för arbetslivet. En viktig del i sammanhanget är också att lärarna får arbetsmiljökunskap i sin utbildning och fortbildning.

I handläggningen av detta ärende har också byrådirektören IngaLill Söderqvist deltagit.

Louise Sylwander
Barnombudsman

Helen Westlund
Jurist