Förslag till integrationsprogram för Stockholm stad

Barnombudsmannen (BO) har anmodats avge yttrande över förslag till integrationsprogram för Stockholm stad.

Enligt lagen (1993:335) om barnombudsman skall BO bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Inledning
Barnombudsmannen finner det positivt att Stockholm stad har initierat ett integrationsprogram för Stockholm och att barn och unga därvid har beaktats. BO vill understryka att en grundläggande förutsättning för att uppnå en genuin integration av invandrare i det svenska samhället är barnens möjligheter till en internaliserad bikulturalitet.

Om man redan i förskoleåldern blir delaktig i det svenska samhället, blir aktivt tvåspråkig och bikulturell, får behandling för eventuella traumata eller andra hälsoproblem samt får sin sociala situation tryggad, växer man sannolikt upp till en tonåring och vuxen med i stort sett samma förutsättningar som andra i det svenska samhället. BO anser att om adekvata insatser görs och resurser tillförs verksamheter som gynnar invandrarbarnens socialisation och integration minskas det psykiska lidandet och det sociala utanförskapet. En sådan utveckling skulle resultera i stora besparingar för samhället.

Barn som går ut skolan skall kunna läsa och skriva svenska
BO välkomnar förslaget om språkförskola från tre års ålder. BO vill i sammanhanget poängtera vikten av att barn i en etnisk minoritet ges möjlighet att gå i någon form av förskola, oavsett om föräldrarna förvärvsarbetar eller ej. Att en förälder arbetar eller studerar är ur barnets synvinkel och i detta sammanhang ovidkommande. Det är barnets rätt till ett rikt eget liv, som skall värnas, varför barnets behov av barnomsorg bör vara styrande framför föräldrarnas eventuella arbete eller studier.

BO tillstyrker förslaget om föräldraskola för invandrarföräldrar. BO anser också att det är av stor vikt att det vidtas särskilda insatser av t ex uppsökande och informerande karaktär för att möjliggöra att invandrarföräldrar ska kunna delta i utbildningsaktiviteterna.

Om de vuxna stärks i sin föräldraroll bör det leda till att deras förmåga att hantera vardagen förbättras. Invandrarföräldrar kan känna sig osäkra i sin nya omgivning. Dessutom har vissa invandrarkulturer delvis en syn på barn som inte accepteras i Sverige. Invandrarföräldrar måste få kunskap om svenska lagar och attityder vad gäller barnuppfostran, sexualitet, äktenskap, aga, könsstympning m m. Många föräldrar saknar dessutom kunskap om barnkonventionen och att den ger uttryck för en syn på barnen som aktiva subjekt med egna åsikter som skall respekteras.

BO är positiv till förslaget om läxläsningshjälp och ökad personaltäthet i mångkulturella skolor. När det gäller hemspråk vill BO poängtera vikten av att barn utvecklar och vidmakthåller det första språket, hemspråket. Det är nödvändigt för att individens språk och begreppsbildning ska bli normal. Utan tillgång till ett utvecklat förstaspråk blir alla försök att lära sig nya språk begränsade. Integrationskansliets förslag om nya former för hemspråksundervisning har positiva inslag, men samhällets fulla ansvar för att sådan undervisning kommer till stånd måste kvarstå.

Vidare stödjer BO förslaget att inrätta ett pedagogiskt utvecklingscentrum. Förutom vidareutbildning av skolpersonal bör också förskolepersonal och personal inom skolbarnomsorgen och andra offentliga barnmiljöer erbjudas fortbildning. De olika pedagogiska miljöerna kan ha mycket att lära av de olika pedagogiska metoder som tillämpas inom respektive område.

BO ställer sig positiv till förslagen om nya program och utbildningar inom gymnasieskolan. Vid sidan av dessa understryker BO vikten av att vissa program får en mer praktisk och verklighetsnära inriktning och undervisning.

BO delar uppfattningen att det är nödvändigt att ställa utbildning och jobb för unga i centrum, men ser gärna mer konkreta förslag till initiativ inom detta område.

Flyktingmottagandet
Integrationskansliet föreslår att asylsökande inte ska ha kvar möjligheten att bo ute i kommunerna under asyltiden.

BO har fått många signaler som tyder på att asylsökande barn, när de bor i kommunerna, riskerar att inte få tillgång de verksamheter och den personal som normalt skall tillgodose deras behov och rättigheter. BO menar att deras behov under asyltiden sannolikt kan tillgodoses bättre på en flyktingförläggning som har barnkompetent personal och verksamheter för barn tillgängliga i barnens närhet.

Dagens introduktionsplaner är i första hand anpassade till planering för vuxna flyktingars introduktion i samhället och på arbetsmarknaden. BO menar att integrationsberedningens förslag om introduktion bör kompletteras med att särskilda introduktionsplaner anpassade för barn utarbetas.

Sådana planer skall innehålla de generella åtgärder som samhället kan erbjuda de invandrade barnen. Introduktionsplanen bör omfatta hela uppväxttiden och vara anpassad till invandringsåldern. Upprättande av den individuella introduktionsplanen bör ske sektorsövergripande. Planerna bör innehålla en helhetssyn på barnets situation samt åtgärder för ett eventuellt återvändande till ursprungslandet. Introduktionsplanerna bör justeras i takt med att det enskilda barnets behov förändras. Ett tvärsektoriellt samarbete mellan olika kommunala och landstingskommunala verksamheter för invandrarbarn i samband med kommunplacering och barnets uppväxt menar BO bör utvecklas. Så har bl a skett i Uppsala som har en särskild barnmottagningsgrupp, där olika offentliga sektorer samverkar i samband med kommunplacering av barn.

Samhället ställer i dag upp med relativt många insatser i början av invandringen men insatser på lång sikt och under längre tid saknas. Därför anser BO att barnen måste följas och få stöd under hela uppväxten och att det bör finnas en tjänsteman med särskilt ansvar för invandrar- och flyktingbarn i kommunen och i stadsdelsnämnden.

Föredragande i detta ärende har varit Lisbeth Thurnell.

Louise Sylwander
Barnombudsman