Preliminary Draft Convention on the Protection of Children Dnr Ju96/1321

Barnombudsmannen (BO) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Preliminary Draft Convention on the Protection of children - Konventionsutkast antaget av Specialkommissionen vid Haagkonferensen för internationell privaträtt.

Enligt lagen (1993:335) om barnombudsman skall BO bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

BO vill särskilt framhålla vikten av att tydliga referenser görs till barnkonventionen i den aktuella konventionen. Framför allt är det då artikel 3 som skall lyftas fram, dvs att vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet. Vidare anser BO att också artikel 12 angående barns rätt att komma till tals på något sätt måste komma till uttryck i den aktuella konventionen.

Louise Sylwander
Barnombudsman

Helen Westlund
Jurist