Elektronisk dokumenthantering (SOU 1996:40)

Barnombudsmannen (BO) har anmodats avge yttrande över betänkandet Elektronisk dokumenthantering.

Enligt lagen (1993:335) om barnombudsman skall BO bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Med barn avses enligt konventionen varje människa under 18 år.

12.2. Ansvar för användare vid missbruk av elektroniska förmedlingstjänster
BO är positiv till kommitténs förslag att straffbelägga försök till bl a barnpornografibrott för den som sänder elektroniska meddelande. Dock anser BO att redan innehav av barnpornografi i databaser borde straffbeläggas. Barn som utnyttjas i bilder faller först offer under genomförandet av sexualbrottet. Sedan tvingas de utnyttjade barnen också att leva med vetskapen om att dokumentationen av kränkningarna lagligt kan innehas av pedofiler. En annan anledning att kriminalisera innehavet är att man skulle undvika bevisproblem huruvida ett innehav av barnpornografi var avsett att spridas vidare eller inte.

När det gäller förhindrande av fortsatt spridning i 5 § lagförslaget anser BO att det är ett för långtgående krav att det måste vara uppenbart att en avsändare gjort sig skyldig till brott. BO anser att en lägre grad av sannolikhet borde räcka.

Louise Sylwander
Barnombudsman

Helen Westlund
Jurist