Preliminär slutrapport över färdtjänstens tillstånd och utveckling samt behov av tillsynsmyndighet (N2000/8680/TP)

Barnombudsmannen (BO) önskar yttra sig över Vägverkets rapport trots att vi inte anmodats av regeringen till detta. Vägverkets rapport visar att kommunernas sätt att tillämpa den nya färdtjänstlagen (1997:726) fått stora negativa konsekvenser för barn och ungdomar med funktionshinder.

Rapporten pekar på att varje kommun numera kan upprätta sina egna bestämmelser vilket gör att en bedömning av ett barns behov av färdtjänst blir olika beroende på var i landet barnet bor. Det finns till och med kommuner som över huvud taget inte beviljar färdtjänst för barn. I flera kommuner beviljas färdtjänst enbart om det finns "särskilda" eller "synnerliga" skäl. Det betyder att ansökningar när det gäller barn helt
enkelt avvisas. Som skäl till barns begränsade rätt till färdtjänst hänvisas ofta till föräldraansvaret.

Rapporten visar även att färdtjänstlagen inte beaktar barnets bästa i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.

Förändringar i lagen om färdtjänst
Rapporten föreslår ett antal lagändringar i lagen (1997:726) om färdtjänst.
Ett av förslagen rör särskilt barnen med syfte att stärka barnets rätt till en fungerade och enhetlig basstandard för färdtjänst. Rapporten föreslår en ny lagstiftning om färdtjänsten som innebär:

-"stärka barns rättigheter till färdtjänst genom att införa en särskild paragraf om barn, liknande den som finns i socialtjänstlagen. Detta skulle innebära ungefär följande lydelse. ´När åtgärder rör barn skall särkilt beaktas vad hänsynen till barnens bästa kräver´. Med barn avses varje människa under 18 år."

Översyn av lagstiftningar som rör barn med
funktionshinder

Enligt Vägverkets preliminära rapport bör även en översyn göras för att klargöra sambandet mellan olika lagstiftningar vad gäller funktionshindrade barn och ungdomar. Det gäller exempelvis FN:s konvention om barnets rättigheter, Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och föräldraansvar enligt föräldrabalken och Socialtjänstlagen (SoL) samt annan
lagstiftning som berör barn med funktionshinder.

BO stöder ovan nämnda två förslag och betonar vikten av att problemen kring färdtjänsten för barn skyndsamt löses på ett sätt så att barnen inte missgynnas i framtiden. Reglerna kring färdtjänsten bör utformas på ett sådant sätt att barn och ungdomar som behöver samhällets insatser för att förflytta sig får sina behov tillgodosedda.

BO föreslår att lagen även behöver utformas så att färdtjänst kan beviljas för resor till fritids- och idrottsverksamheter. Det bör inte heller finnas någon begränsning av antalet sådana resor för att möjliggöra ett aktivt och regelbundet deltagande.

Behov av en statlig tillsynsmyndighet
Utredningen anser att det finns klara behov av en statlig myndighet som utövar tillsyn över färdtjänsten. Utredningen tar inte ställning till om en ny myndighet ska inrättas eller om uppgiften ska läggas på en befintlig
myndighet.

BO understryker behovet av en särskild myndighet med tillsynsansvar över färdtjänsten. Vägverket har som en av BO:s pilotmydigheter framgångsrikt arbetat med barnkonventionen som grund. För barnens vidkommande kan förslagsvis Vägverket vara den myndighet som kan få detta tillsynsansvar.

I beredningen av detta ärende har handläggaren Tove Rinnan deltagit.

Lena Nyberg
Barnombudsman

Charlotte Lenman
Ansvarig jurist