Remissyttrande över betänkandet (SOU 1997:57) I medborgarnas tjänst. En samlad förvaltningspolitik för staten.

Enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman skall BO bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen.

Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Med barn avses enligt konventionen varje människa under 18 år.


Kapitel 6 styrning
Kommissionen gör en intressant redogörelse för styrstrategier av förvaltningar. Den utveckling som gått emot att regeringen styr förvaltningar med verksamhetsmål och resultat leder säkert till ökad effektivitet inom många områden.

Det är dock tveksamt om det är det rätta instrumentet för alla myndigheters verksamhet. För BO vars huvuduppgift är att verka opinionsbildande är det näst intill omöjligt att mäta effekterna av BO:s insatser. Hur mäter man vilka resultat BO:s insatser mot mobbning har lett till ? Hur mäter man vilka effekter BO:s insatser mot innehav av barnpornografi medfört? BO ska också verka för att öka samhällets kunskap om barn och ungas villkor.

Enligt BO:s uppfattning är det viktigare att använda de begränsade resurserna till att göra sådana insatser, än att låta utföra resurskrävande resultatmätningar. För BO:s del är det mer relevant att redovisa vilka insatser som myndigheten gjort under året och endast redovisa effekterna i de fall där det är relevant och inte kräver större kostnader för att visa på effekter. BO delar således kommissionens uppfattning att det är en alltför snäv avgränsning av begreppet resultatstyrning att endast hänvisa till mål och resultat som regering och myndigheter redovisar i olika budgetdokument.

Barnombudsmannens ställning
När det gäller myndigheters ställning i förhållande till regering och riksdag vill BO särskilt lyfta fram den speciella roll som ombudsmannamyndigheterna har. För BO:s del är detta särskilt påtagligt eftersom uppdraget är att företräda barn och unga och ta tillvara deras rättigheter.
Den rollen kan i vissa situationer komma i konflikt med rollen som regeringens förvaltningsmyndighet. Det är av största vikt att BO är garanterad en självständig roll gentemot regeringen.

Även UNICEF har i sina internationella riktlinjer för barnombudsmäns verksamhet framfört att oberoende är en grundförutsättning i en barnombudsmans arbete. Man menar att det inte får förekomma några tveksamheter om att det är barnens intressen som styr verksamheten och inte regeringens.
För att få fullt förtroende hos allmänheten måste detta således klart framgå. Det finns också flera internationella exempel där barnombudsmän sorterar under landets parlament.

BO anser att det är viktigt att tillförsäkra att ombudsmän har en fri och självständig roll. Det skulle därför vara värdefullt att en utredning görs i syfte att belysa för- och nackdelar med ombudsmännens placering under regering respektive riksdag och att frågan övervägs om ombudsmännens placering.
Detta också eftersom flera av ombudsmännen är relativt nya myndigheter, och att någon sådan generell analys ännu inte genomförts.

Louise Sylwander
Barnombudsman

Helen Westlund
Jurist