Remissyttrande över departementspromemorian (Ds 1997:49) Romer i Sverige - tillsammans i förändring

Barnombudsmannen har till uppgift att bevaka lagstiftning i den del den berör barn och ungdomar samt verka för att svensk lag och praxis överensstämmer med bestämmelserna i FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen).

Med barn avses enligt konventionen varje människa under 18 år. BO kommenterar i första hand de delar i rapporten som berör barn och ungdom.

BO anser att arbetsgruppen lämnat en genomarbetad och bra rapport om romerna och deras situation i Sverige. BO är särskilt positiv till att arbetsgruppens övergripande utgångspunkt är att barnen och ungdomarna ska prioriteras i arbetet med att förbättra och stärka romernas situation. Sammantaget är BO också positiv till de förslag som arbetsgruppen lämnar när det gäller barnen och ungdomarna. Det är dock viktigt att poängtera att det finns andra etniska grupper som också är i behov av särskilda stödinsatser på motsvarande sätt. Som exempel härpå kan nämnas de somaliska barnen.

6.5 Barn och ungdomar

Förskolan.
BO är positiv till arbetsgruppens förslag att alla romska barn aktivt bör erbjudas förskoleträning och att det också bör finnas vuxna romer bland förskolepersonalen.

Barnombudsmannen anser att det är mycket viktigt att alla barn med ickesvensk etnicitet ges möjlighet att delta i någon form av förskoleverksamhet oavsett om föräldrarna förvärvsarbetar eller ej. Barnomsorgsgarantin (14a § Socialtjänstlagen) innebär en skyldighet för kommunerna att beakta barnets eget behov av barnomsorg. Detta är särskilt viktigt när det gäller barn med ickesvensk etnisk tillhörighet. I många kommuner är läget sådant idag att inte utrymme finns för att göra en sådan individuell bedömning av barnets behov i detta avseende. BO har därför bl.a. i sin årsrapport föreslagit att lagstiftningen måste förstärkas på denna punkt. BO vill också framhålla att det är väsentligt med uppsökande verksamheter för att kunna nå ut och även motivera de aktuella familjerna.

BO vill i sammanhanget också lyfta fram Storstadskommitténs betänkande Att växa bland betong och kojor (SOU 1997:61), vari man föreslår en försöksverksamhet innebärande att berörda kommuner ska vara skyldiga att erbjuda deltidsförskola till de barn i åldern 3 - 5 år som står utanför den reguljära barnomsorgen. Verksamheten föreslås bli avgiftsfri. BO har erfarit att betänkandet inte kommer att remissbehandlas, vilket BO anser vara beklagligt.

Även Barnkommittén har i sitt betänkande "Barnets bästa i främsta rummet" (SOU 1997:116) framhållit att barn med svenska som andraspråk är särskilt beroende av en hög generell kvalitet inom barnomsorgen med kontinuitet och trygga vuxenkontakter.

Skolan
BO anser att det är helt oacceptabelt att så många romska barn lämnar skolan utan betyg. Promemorian redovisar att det i Stockholm endast är 1 % av romska barnen som lämnar grundskolan med fullständiga betyg. Det är en rimlig målsättning som arbetsgruppen för fram, att romska ungdomar ska gå igenom en gymnasieutbildning. BO är därför positiv till förslaget att Skolverket ges i uppdrag att särskilt uppmärksamma hur skolsituationen kan förbättras för romska barn samt att följa och utvärdera kommunernas insatser för dem. För att kunna prioritera denna uppgift är det dock nödvändigt att Skolverket tillförs extra resurser.

BO delar vidare arbetsgruppens bedömning att alla romska barn har ett särskilt behov av fritidsverksamheter och organiserad läxhjälp, och aktivt erbjudas detta. Detta är viktigt även för övriga barn med icke-svensk etnicitet.

7.4 Utbildning och kunskapsspridning
Arbetsgruppen menar att ett "tillsammans med romer perspektiv" bör prägla arbetet med att öka kunskapen om romerna. BO vill framhålla att barn och ungdomar har en nyckelroll när det gäller att sprida och ta till sig kunskap och attityder. Ett "tillsammans med unga" perspektiv kan därför vara minst lika värdefullt för att nå varaktig framgång i arbetet med attitydförändringar.

7.9 Uppdrag till centrala myndigheter
BO är positiv till förslaget att Socialstyrelsen får i uppdrag att uppmärksamma romska barns behov av stöd och utvärdera de insatser som görs för dem samt studera barnavårdscentralernas behov av särskilda resurser för romerna. Uppdraget skulle enligt BO:s mening kunna utvidgas till att gälla andra etniska grupper med liknande problembild.

I beredningen av detta ärende har också byrådirektören Lisbeth Thurnell deltagit.

Louise Sylwander
Barnombudsman

Helen Westlund
Jurist