Yttrande över betänkandet (SOU 1997:141) Boken i Tiden

Barnombudsmannen har till uppgift att bevaka lagstiftning i den del den berör barn och ungdomar samt verka för att svensk lag och praxis överensstämmer med bestämmelserna i FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen).

Med barn avses enligt konventionen varje människa under 18 år. BO kommenterar i första hand de delar i rapporten som berör barn och ungdom.

12.5.1 Barnbokskatalog
BO är positiv till att särskilda medel avsätts till en barnbokskatalog. Det finns ett behov av en samlad information om de barnböcker som finns på marknaden för läsning och inköp.

12.5.2 Läsfrämjande för barn
BO välkomnar utredningens förslag om särskilda läsfrämjande åtgärder för barn under 10 år. Det är mycket viktigt att barn så tidigt som möjligt i livet lägger grunden för goda läsvanor.

Den bild som utredningen presenterar, att andelen icke-läsare har ökat kraftigt och då främst bland de yngre barnen, ger anledning till oro. I detta sammanhang anser BO att barnkonventionens art 17 (c), "att staten skall uppmuntra produktion och spridning av barnböcker", bör lyftas fram. Att lära sig och få tillgång till ett fullgott språk måste ses som en grundläggande mänsklig rättighet.

BO vill betona vikten av att läsning stimuleras redan från tidig ålder och att då barnavårdscentraler, förskolor och öppna förskolor har en mycket viktig roll. Även en förstärkt föräldrautbildning kan vara en viktig kanal. Flera projekt bl.a. från Markaryds kommun har visat goda resultat på barnens läsförmåga när läsning stimuleras redan från BVC. BO vill vidare framhålla vikten av att kommunerna behåller och utvecklar den särskilda kompetens som barn-bibliotekarierna har. Den är viktig för att alla barn ska få vägledning till den läsupplevelse som passar just dem.

BO vill också i sammanhanget kommentera det särskilt stöd för inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek för barn och unga som infördes den 1 januari 1997. BO anser att det nu är viktigt att regeringen kontinuerligt följer utvecklingen av det nya statliga stödet för att bedöma om ytterligare åtgärder måste vidtas för att öka barns tillgång till böcker och stimulera deras läsande.


Louise Sylwander
Barnombudsman

Helen Westlund
Jurist