Remissyttrande över EG-kommissionens grönbok om skydd av minderåriga och mänsklig värdighet i nya audiovisuella tjänster och informationstjänster Dnr Ku96/1964/RTV

Dagens barn och ungdomar har i de allra flesta fall ett naturligt förhållningssätt till de nya elektroniska medierna. Deras nyfikenhet och intresse gör att de lätt tar sig fram och kan utnyttja den nya tekniken.

Därför är det viktigt att framhålla att de nya medierna också innehåller många positiva moment, även i de sammanhang när man diskuterar frågor om skydd av barn från olämplig eller skadlig information.

BO vill först erinra om vad som stadgas i barnkonventionen (art. 17). Där framgår bl a att konventionsstaterna erkänner mediernas viktiga uppgift och åtar sig att säkerställa att barnet har tillgång till information, särskilt sådan som syftar till att främja barns sociala, andliga och moraliska välfärd och fysiska och psykiska hälsa. Konventionsstaterna skall därför uppmuntra medier att sprida information och material av socialt och kulturellt värde för barn. Konventionsstaterna skall också uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att skydda barnet mot information och material som är till skada för dess välfärd, givetvis med beaktande av barnets rätt till yttrandefrihet och föräldrarnas ansvar.

Fråga 4 och 5
Föräldrarna har givetvis ett stort ansvar att bevaka medieutbudet. Samtidigt måste man dock vara medveten om att det är en svår uppgift. BO menar att det därför också är angeläget att staten genom lagstiftning, eller på annat sätt, medverkar till att föräldrar får reella förutsättningar att ge barn och unga skydd mot våld, pornografi och annan kränkande behandling i media.

BO vill också lyfta fram behovet av information såväl till barn och unga som deras föräldrar. Information bör ges dels om möjligheterna i de nya medierna men även hur man skyddar sig mot skadliga effekter. Eftersom vi nu står inför en snabb expansion och utveckling av ny medieteknik, är det mycket viktigt att en kraftfull insats görs när det gäller information och utbildning.

Louise Sylwander
Barnombudsman

Helen Westlund
Jurist