Yttrande över förslag till ändringar av Boverkets byggregler, BBR 94 med kommentarer Ert dnr B6081-3117/96

Enligt lagen (1993:335) om barnombudsman skall barnombudsmannen (BO) bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. BO skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).


Avsnitt 5:3543 Nätansluten brandvarnare och 5:3741 Brand- och utrymningsplan.
BO ser mycket positivt på förslaget om krav på att bostäder ska förses med anordning för tidig upptäckt av brand samt utrymningslarm och att brandvarnaren ska vara nätansluten. Så många som nio barn i åldern 0-14 år omkom 1995 i bränder, de flesta bostadsbränder. Genomsnittet under 90-talet är sex barn per år. Om dessa bostäder varit försedda med fungerande brandvarnare hade många liv kunnat räddas.

BO ställer sig tveksam till Boverkets antagande att det finns möjlighet att nå goda resultat med frivillighet när det gäller att få in brandvarnare i det befintliga bostadsbeståndet. För detta krävs, enligt BO:s mening, en mycket omfattande informations- och försäljningskampanj.

Avsnitt 7:2 Bostäder, 7:3 Lokaler och 7:32 Ljudnivå
BO anser det vara mycket viktigt att kraven för en god ljudmiljö skärps och förtydligas. I dag vistas många barn i stora bullriga barngrupper, på dagis, i skolan och på fritidshemmet, där ljudnivån ofta blir mycket hög. Både barn och personal får svårt att göra sig hörda, många får problem med rösten och ett stort antal får kronisk heshet. Många barn har svårt att uppfatta tal idessa bullriga miljöer och kan då t ex inte följa undervisningen. I en bullrig miljö blir man dessutom trött, stressad, irriterad och aggressiv. Därför är det viktigt att stor hänsyn tas vid val av byggmaterial och byggkonstruktioner så att bästa möjliga ljudmiljö skapas i lokaler där barn vistas.

Avsnitt 8:231 Fönster och dörr
BO stöder förslaget med dubbel säkerhet av öppningsbara fönster och glaspartier. BO menar dock att två tillägg bör göras:
1. -Att det förtydligas att med glaspartier inräknas inglasade balkonger.
2. -Att beteckningarna säkerhetsbeslag och spärranordning endast får användas på de produkter som uppfyller kraven för typgodkännanden eller Konsumentverkets riktlinjer KOVFS 1985:8 för sådana säkerhetsanordningar.

8:2321 Räcke och ledstång
Av Boverkets handbok framgår att inga horisontella öppningar i intervallen 100-230 mm får finnas. Barn ska inte kunna fastna med huvudet. BO anser att dessa krav även bör införas i byggreglerna.

Avslutningsvis vill BO framhålla vikten av att Boverket kontinuerligt följer upp samt utvärderar hur byggreglernas krav på barnsäkerhet tillämpas.

Eva Falkenberg
Vik. kanslichef

IngaLill Söderqvist
Byrådirektör