ILO:s rapport VI (1)

Enligt lagen (1993:335) om barnombudsman skall BO bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

BO avser inte att svara på samtliga enskilda frågor i frågeformuläret då många ligger utanför vårt ordinarie kompetensområde. Med barnkonventionen som grund har BO dock valt att besvara de frågeställningar som barnkonventionen reglerar.

BO vill inledningsvis poängtera vikten av att när det nu ska arbetas fram en ny internationell konvention om barnarbete den tar sin utgångspunkt i de internationella överenskommelser som redan finns på området. Framför allt gäller det barnkonventionen som ett mycket stort antal länder ratificerat. I barnkonventionens artiklar 32 och 34 regleras frågan om utnyttjande av barn.

Artikel 32 stadgar att "1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till skydd mot ekonomiskt utnyttjande och mot att utföra arbete som kan vara skadligt eller hindra barnets utbildning eller äventyra barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling.
2. Konventionsstaterna skall vidta lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i upplysningssyfte för att säkerställa genomförandet av denna artikel. För detta ändamål och med beaktande av tillämpliga bestämmelser i andra internationella instrument skall konventionsstaterna särskilt
a) fastställa en minimiålder eller minimiåldrar som minderåriga skall ha uppnått för tillträde till arbete,
b) föreskriva en lämplig reglering av arbetstid och arbetsvillkor,
c) föreskriva lämpliga straff eller andra påföljder i syfte att säkerställa ett effektivt genomförande av denna artikel."

Av artikel 34 framgår att "Konventionsstaterna åtar sig att skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. För detta ändamål skall konventionsstaterna särskilt vidta alla lämpliga nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder för att förhindra
a) att ett barn förmås eller tvingas att delta i en olaglig sexuell handling,
b) att barn utnyttjas för prostitution eller annan olaglig sexuell verksamhet,
c) att barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografiskt material."

Fråga 4
BO anser det vara mycket viktigt att det råder överensstämmelse med barnkonventionens regler på området och den nya konventionen, varför det också är viktigt att hänvisa till barnkonventionen i preambeln.

Fråga 6
Ja, i enlighet med barnkonventionens definition av barn där varje människa under 18 år betraktas som barn.

Fråga 7
Förutom de punkter som uppräknas i frågan vill BO särskilt lyfta fram, med hänvisning till artikel 32.1 i barnkonventionen, vikten av att barn skyddas mot att utföra arbete som kan hindra dess utbildning. En grundläggande rättighet i barnkonventionen är nämligen barnets rätt till utbildning. Av ILO:s rapport framgår också att ett av de mest effektiva instrumenten mot barnarbete är att barn är skyldiga att genomgå en obligatorisk grundutbildning. Därför menar BO det vara viktigt att det i den nya konventionen, på motsvarande sätt som i barnkonventionen, hänvisas till barnets rätt till utbildning.

Fråga 9
Förutom de åtgärder som nämns i frågan vill BO framhålla att det även är viktigt att vidta åtgärder i upplysningssyfte (jfr artikel 32.2 i barnkonventionen)

Fråga 23 i
BO vill särskilt framhålla barnets rätt till egen information om de regler som gäller mot barnarbete. Det är därför viktigt att barnen själva ges tillräckliga möjligheter att känna till sina rättigheter för att på så sätt ha reella möjligheter att också hävda dessa.

I handläggningen av detta ärende har också byrådirektören IngaLill Söderqvist deltagit.

Louise Sylwander
Barnombudsman

Helen Westlund
Jurist